بررسی شاخص گرادیان طولی رودخانه در شش حوضه آبریز اصلی کشور

بررسی شاخص گرادیان طولی رودخانه در شش حوضه آبریز اصلی کشور

ایمان نظام زاده ، دانشجوی دکتری زمین شناسی گرایش تکتونیک دانشگاه شیراز ، iman.nezamzadeh@gmail.com

احمد زمانی، دکتری ژئوفیزیک و سایزموتکتونیک از دانشگاه لندن انگلستان،1356، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

چکیده :

مطالعه رقومی عوارض طبیعی ایران که بر اثر فرایندهای تکتونیکی در طول میلیون ها سال شکل گرفته است ، روشی مفید و کارآمد در استنتاج رخدادهای نئوتکتونیکی ، پیش بینی بلند مدت زلزله و برآورد خطر زلزله خواهد بود. از آنجا که کاربرد شاخص های مورفوتکتونیکی در برآورد میزان فعالیت ساختار های فعال و زلزله زای ایران، به خصوص در مقیاس وسیع آن منجر به دستیابی نتایج سریع و دقیق می شود ، در این گزارش نتایج حاصل از این مطالعات مورد بررسی قرار می گیرد . در مرحله نخست اقدام به تهیه تصاویر رادار یا SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) و فایل های رقومی توپوگرافی  حوضه های آبریز و رودخانه های ایران در مقیاس 250000/1 گردید. سپس با استخراج داده ها از نقشه های رقومی پایه و تفکیک نقاط براساس شش حوضه آبریز اصلی کشور، اقدام به کانتوربندی نقاط توسط روش آماری (Inverse Distance Weighted) IDW  گردید.در نهایت نتیجه گیری از تلفیق نقشه های منحنی میزان شاخص مورفوتکتونیکی به تفکیک شش حوضه آبریز اصلی کشور، پروفیل طولی رودخانه ، نقشه گسل های فعال ایران و نقشه موقعیت زمین لرزه های ایران صورت گرفت . نتایج حاصل از این  تحقیق دلالت بر این دارد که گسل ها، خصوصا گسل های فرعی در مرزبندی و شکل گیری حوزه های آبریز و جریان آب های سطحی و زیر سطحی نقش فراوان داشته اند.لذا مطالعه رقومی مورفوتکتونیک مناطق فعال تکتونیکی در بررسی الگوی حوزه های آبریز و وضعیت هیدروژئولوژیکی آنها نقش مفید و موثری خواهد داشت.

کلید واژه ها:( شاخص های  رقومی مورفوتکتونیکی ، عوارض طبیعی ، شش حوضه آبریز اصلی )

کلید واژه ها: سایر موارد