تعیین سازو کار گسل پنهان قیصار به کمک توزیع پسلرزه‌ها در شمال بیرجند، شرق ایران

تعیین سازو کار گسل پنهان قیصار به کمک توزیع پسلرزه‌ها در شمال بیرجند، شرق ایران

حسام یزدان پناه1، محمد مهدی خطیب2

1 ـ دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه بیرجند، hesam.yazdanpanah@yahoo.com

2 ـ دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، mkhatibm@yahoo.com

 چکیده :

در تاریخ 19 اسفند سال 1386 در منطقه آرین‌شهر واقع در 45 کیلومتری شمال بیرجند زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 1/5=ML به وقوع پیوست. در مدت 8 روز بعد از رخداد لرزه اصلی بیش از 100 پسلرزه‌به ثبت رسیدند. توزیع پسلرزه‌ها در گستره‌بیضوی شکلی به وقوع پیوسته که محور بزرگ آن دارای روند N120 است. بررسی‌توزیع پسلرزه‌ها و تفسیر داده‌های هوامغناطیس بیانگر وجود گسل پنهان به موازات محور بزرگ بیضوی گسترش پسلرزه‌ها می‌باشد. این گسل پنهان به نام گسل قیصار معرفی می‌گردد. حل سازوکار کانونی، بیانگر گسلش رورانده با شیب حدود 15 درجه به سمت جنوب غرب و امتداد N126 می‌باشد.

کلید واژه ها: آرین‌شهر، گسل پنهان قیصار، پسلرزه

کلید واژه ها: خراسان جنوبى