رهیافت عددی جدید جهت تبیین دگرشکلی لرزه­ای؛ مطالعه موردی فلات ایران

رهیافت عددی جدید جهت تبیین دگرشکلی لرزه­ای؛ مطالعه موردی فلات ایران

سمیه توده­ کشت،دانشجوی کارشناسی زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک دانشگاه دامغان، somayetoodekesht@gmail.com

سیدسعیدالرضا اسلامی ، دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک از دانشگاه شیراز 1386، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان ، eslami@dubs.ac.ir

 

چکیده:

مطالعه دگرشکلی لرزه­ای در نواحی مختلف با رویکرد کاربردی، مقدمه­ای برای تبیین خطر لرزه­ای محسوب می­شود. در این تحقیق رهیافت عددی جدیدی پیش رو قرار گرفته است. روش عددی پیشنهادی به تعیین فاصله مناطق مختلف از نظر دگرشکلی لرزه­ای بر اساس دو متغیر طول گسل و تعداد زمین­لرزه می­پردازد. نتایج حاصله به صورت نقشه منحنی های تراز ترسیم می­گردد. در این نقشه­ها مناطق با فعالیت لرزه زمین­ساختی بالا جداسازی گردیده و در مورد فلات ایران با یک نقشه پهنه بندی مرجع مقایسه شدند. بر اساس نتایج این تحقیق نقشه­های حاصله می توانند گام نخستین تبیین خطر لرزه باشند.

کلید واژه ها: دگرشکلی لرزه­ای، خطر لرزه­ای، چشمه لرزه­ای، روش عددی

 

کلید واژه ها: سایر موارد