تحلیل کرنش شکل‌پذیر با استفاده از شواهد ریز ساختاری در چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک

تحلیل کرنش شکل‌پذیر با استفاده از شواهد ریز ساختاری در چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک

 یعقوب جلیلی شاه‌منصوری1 ، دکتر محمد مهدی خطیب2، دکتر ابراهیم غلامی3

1 ـ دانشجوی دکتری زمین‌شناسی ‌ـ ‌تکتونیک، دانشگاه بیرجند، jaliliyaghoob@yahoo.com

2 ـ دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. mkhatib@birjand.ac.ir

3 ـ استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. eb_gholami@yahoo.com

 چکیده :

واحدهای سنگی در منطقه چلونک(توف، ماسه‌سنگ و دیگر آذرآواری‌ها در شمال و کنگلومرا، ماسه‌سنگ و شیل در جنوب) دچار چین ‌خوردگی گردیده‌اند. در این منطقه 13 اثر محوری در راستاهای شمال‌خاوری ـ جنوب‌باختری؛ شمال، شمال‌باختری ـ جنوب، جنوب‌خاوری؛ خاوری ـ باختری؛ خاور، شمال‌خاوری ـ باختر، جنوب‌باختری. شمال‌باختری ـ جنوب‌خاوری شناسایی شده‌است. به منظور تحلیل کرنش و شناسایی پهنه‌های برشی تشکیل‌دهنده این چین‌خوردگی‌ها از مقاطع میکروسکوپی کمک گرفته شده‌است. تحلیل ریزساختارها(فابریک S-C، ریزگسل‌ها، چرخش و درازشدگی کانی‌ها)، 4 پهنه‌‌ی برشی با راستای N8-38, N38 – 68, N68 – 98 و N98 -128 را در این منطقه مشخص نمودند. تشکیل این چین‌خوردگی‌ها را می‌توان به اریب‌های شمال‌بیرجند و جنوب قاین از مجموعه اریب‌های شمالی سیستم گسلی نهبندان، که خود باعث ایجاد پهنه‌های فشارشی ـ برشی شده‌اند، نسبت داد.

واژگان کلیدی: چین‌خوردگی،‌تحلیل کرنش،‌ریزساختار،‌چلونک

کلید واژه ها: خراسان جنوبى