بررسی وضعیت هیدرولوژی ونفوذپذیری ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی محمدرجبی؛ غلامرضا خانلری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Hydrological and Permeability Assessment of Tangueh-Sirjan Dam Site

Rajabi, A. M-Khanlari, G

Abstract

One of the most importance circumstances that should be considered in the construction of dams is feasibility and assessment of hydraulical conditions and permeability of dam site formations. Seapage of dam reservoir not only depends on discontinuities geotechnical conditions of dam site, but also permeability of dam site formations. In the dam site, when permeability of rock mass or alluvial deposits was lower than allowable limit, dam stability will be problem. In this paper, hydraulic conditions of dam area and dam site are presented and also the performed Lougan and Lufran data of dam site are introduced. The Lufran experiment results indicates that alluvial deposits in dam site have permeability from ۱۰ to ۱۰ cm/sec. furthermore, the collected data of Lougan analysis shows that ۱۱% of total experiments have linear behaviour and also ۷%, ۱۵%, ۱۱% and ۲% of total amount have turbulent, elastic, washout and void filling behaviours, respectively. In addition, ۵۱% of datai due to low permeability and watering shows impermeable conditions.

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که باید در بحث احداث سدها درنظرگرفت موضوع امکانپذیری feasibility وارزیابی شرایط هیدرولوژیکی ونفوذپذیری تشکیلات موجود در ساختگاه سداست. فرار آب از مخزن سد علاوه بر شرایط ژئوتکنیکی ناپیوستگی های ساختگاه سد به نفوذپذیری تشکیلات موجود درساختگاه نیز بستگی دارد ودرصورتی که نفوذپذیری توده سنگ ساختگاه یا آبرفتهای موجود در محل سد درحد مجاز نباشد، پایداری سد به خطر می افتد.

دراین نوشتار،درابتدا وضعیت هیدرولوژیکی محدوده طرح وسپس وضعیت هیدرولوژیکی ساختگاه سد تنگوئیه موردتجزیه وتحلیل قرار می گیرد. دراین خصوص نتایج آزمایشات لوفران ولوژن که در ساختگاه سد انجام شده، ارائه می شود.نتایج آزمایشات لوفران، نفوذپذیری آبرفتهای محل ساختگاه سد راحدود2-10 تا 5- 10 سانتیمتر برثانیه نشان می دهد. همچنین نتایج آزمایشات لوژن مؤید این نکته است که 12 درصد از مجموع آزمایشات رفتارخطی، 7 درصد رفتار متلاطم،15 درصد رفتار ارتجاعی، 11درصد رفتارآبشستگی مواد پرکننده و 2 درصد رفتار پرشدگی داشته وحدود 51 درصد مجموع آزمایشات بدلیل پایین بودن میزان نفوذپذیری وآبخوری دارای شرایط غیر قابل نفوذ می باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد