تحلیل ساختاری چین خوردگی جنوب رودخانه الستان_استان گلستان

تحلیل ساختاری چین خوردگی جنوب رودخانه الستان_استان گلستان

مریم  اسلمی۱ ، عزیز رحیمی چاکدل۲ و مریم آق اتابای۲

۱- کارشناسی ارشد زمین شناسی-تکتونیک، دانشجو، دانشگاه گلستان،maryam_6655@yahoo.com

استان گلستان-گرگان-میدان بسیج- پردیس ۲ دانشگاه-دانشکده علوم-۱۵۷۳۹-۴۹۱۳۸

۲- دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، هیات علمی، دانشگاه گلستان

چکیده :

داده های ساختاری از جنوب رودخانه الستان،جنوب شهر فاضل آباد،در واحد تکتونیکی زون البرز شرقی اندازه گیری شده است. برونزد اصلی شامل کربونیفر زیرین(سازند مبارک) است که بطور گسترده ساختارهای فشارشی را از چین خوردگی چندین لایه آهک زرد رنگ به عنوان لایه با مقاومت متوسط و شیل سیاه به عنوان لایه نامقاوم را به نمایش می گذارد. این چین خوردگی چندلایه تنوع چین خوردگی را از شرق(طاقدیس)به مرکز(ناودیس) و غرب(طاقدیس) نشان می دهد. ضخامت میانگین سنگ آهک 73 سانتی متر و شیل 45 سانتی متر در هر دو طاقدیس (بخش شرقی و غربی) است، در حالیکه ضخامت میانگین سنگ آهک 30 سانتی متر  و شیل 52 سانتی متر در ناودیس (بخش مرکزی) می باشد. هر دو طاقدیس براساس سطح محوری پلانژ ملایم و شیب مایل تند داشته در حالیکه ناودیس بر اساس سطح محوری بدون پلانژ و شیب مایل تند دارد. اثرات سطوح محوری در هر سه چین های مزوسکوپی بصورت پیوسته هستند که این چین خوردگی هماهنگ را تایید می کند. جهت یابی یال ها  از هر سه نوع چین مزوسکوپی درنیمکره پائینی هم مساحت استریونت پلات شده،که الگوی چین خوردگی استوانه ای را نشان می دهد. در هر دو طاقدیس رده 1C در لایه های با مقاومت متوسط و رده 2 در لایه های نامقاوم بر اساس شیب ایزوگون ها توسعه یافته اند.لایه های متوسط مقاوم بصورت گروهی از طریق مکانیسم چین خوردگی خمشی-لغزشی در هر دو طاقدیس دگرشکلی یافته اند. در ناودیس رده 1B در لایه های با مقاومت متوسط و رده 3 در لایه های نامقاوم بر اساس شیب ایزوگون ها توسعه یافته است. مکانیسمم چین خوردگی خمشی در چندلایه را که ضخامت لایه نامقاوم زیادتر از لایه با مقاومت متوسط باشد را می توان پیشنهاد کرد.

کلید واژه ها: چین، مقاوم، نامقاوم، خمشی _ لغزشی ، الستان ،گلستان

 

کلید واژه ها: گلستان