شواهد چرخش ساختاری تاقدیس خانه­کت، شمال باختر استهبان، استان فارس

شواهد چرخش ساختاری تاقدیس خانه­کت، شمال باختر استهبان، استان فارس

 باصری، حسین*1؛ علوی،  سید احمد2؛ حاجی­ علی بیگی، حسین3 ؛ اقبال پور ، احسان4

1* -دانشجوی کارشناشی ارشد رشته تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

Hossein.baseri75@gmail.com

2 -دانشیارگروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 -استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4-کارشناس ارشد شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفت خیز جنوب

چکیده

تاقدیس خانه­کت در استان فارس و در محدوده­ی شهرستان­های شیراز و استهبان و باختر دریاچه بختگان، واقع شده است. این تاقدیس، سطح­الارضی بوده و از لحاظ موقعیت ژئوتکتونیکی در منطقه­ی زاگرس مرتفع واقع شده است. سازندهای رخنمون­شده در این تاقدیس شامل سازندهای جهرم، ساچون، تاربور، گورپی، گروه بنگستان، گروه خامی و مجموعه­ی تفکیک­ نشده­ی تریاس (خانه کت، نیریز) است.

      روند عمومی تاقدیس خانه­کت شمال باختری - جنوب خاوری (هم­روند با زاگرس) است. احتمالا به علت مکانیسم چپگرد گسل­های پی­سنگی، مورفولوژی تاقدیس تودج )در جنوب خاور تاقدیس خانه­کت( و عملکرد ساختار شبه­گنبدی خرمن­کوه )در جنوب باختر تاقدیس خانه­کت)، این تاقدیس دچار چرخش ساختاری (Structural Rotation) شده است؛ از این نقطه چرخش به سمت جنوب باختر، ساختار، به تاقدیس دیگری با روندی بر خلاف روند زاگرس تبدیل می­شود. در طی مشاهدات صحرایی، شاهدی برای این چرخش در یال جنوب باختری تاقدیس یافت شده است. با استفاده از برداشت مختصات فضایی درزه ها و مقایسه نمودار گل­سرخی آنها یک چرخش 15 درجه­ای در  خلاف جهت حرکت عقربه­های ساعت به دست آمده است.

   کلید واژه ها: تاقدیس خانه کت، زاگرس مرتفع، چرخش ساختاری، گسل­های پی­سنگی.

کلید واژه ها: فارس