پدیده های ژئومورفولوژیکی کارست و قابلیت های ژئو اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده خان گرمز، جنوب غرب همدان

پدیده های ژئومورفولوژیکی کارست و قابلیت های ژئو اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده خان گرمز، جنوب غرب همدان

رضا بابازاده، دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، babazadeh64@gmail.com

محمد حسین قبادی، دکتری زمین شناسی مهندسی از دانشگاه ولنگنگ استرالیا، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

محمد رضا رسولی فرح، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

منطقه حفاظت شده خان گرمز در جنوب غربی همدان به لحاظ داشتن حیاط وحش بی نظیر، تنوع گونه های گیاهی و طبیعت زیبا جزء مناطق دیدنی استان محسوب می شود. ناحیه مذکور با وجود گونه های کمیاب جانوری و گیاهی به لحاظ اکوتوریسمی جاذبه فراوانی دارد. از نظر زمین شناسی نیز منطقه مورد مطالعه از سنگهای آهکی مربوط به ژوراسیک - کرتاسه تشکیل شده که عملکرد عوامل تکتونیکی، فرسایشی و انحلال باعث ایجاد ساختارهای زمین شناسی و پدیده های کارستی متنوعی شده است. در این مقاله پدیده های ژئومورفولوژیکی کارست و قابلیت های ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده خان گرمز بررسی شده است.کلید واژه ها : منطقه حفاظت شده خان گرمز، ژئومورفولوژی کارست، اکوتوریسم، ژئوتوریسم.

کلید واژه ها: همدان