معرفی ژئوتوریسم،ساخت لانه زنبوری،شرق سروستان (استان فارس)

معرفی ژئوتوریسم، ساخت لانه زنبوری،شرق سروستان (استان فارس)

ابراهیم خادمی فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی،کارشناس ارشد اکتشافات،مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز khademi_gsi@yahoo.com

محسن کرمی،دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

Mohsenkarami6@gmail.com

محمد اسماعیل صداقت،کارشناس ارشد چینه-فسیل، مدیریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز

Sedaght@gsi.ir

محمود رضا هاشمی نسب، کارشناس اکتشافات،مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز

Mahmood190@yahoo.com

چکیده :

شهرستان سروستان در 80کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع شده است.وجود دریاچه مهارلوگسل سروستان،رخنمون گنبد نمکی و همچنین ساخت لانه زنبوری یا تافونی در ماسه سنگ ها ی  آقا جاری این شهرستان می تواند از پدیده های جالب توجه ‍ژئوتوریسم این منطقه باشد.از لحاظ ساختاری این منطقه در پهنه زاگرس و زیر پهنه زاگرس چین خورده ساده قرار گرفته است.گسل سروستان به موازات گسل های عرضی قطر- کازرون و کره بس از گسیختگی های اصلی موجود در منطقه می باشد که با روند عمومی N25W در جنوب کمربند چین خورده زاگرس واقع شده است.رخنمون واحدهای سنگی اصلی شامل سازند آغاجاری و سازند بختیاری است و وجود         چینه بندی متقاطع (Cross bedding  ) و ساخت لانه زنبوری در سازند آغاجاری از نکات قابل توجه این سازند می باشد.ساخت لانه زنبوری مهمترین سیمای هوازدگی حفره ای در توده های ماسه سنگی و گرانیتی است که به آن تافونی نیز می گویند.تافونی حفرات عمیق و تو خالی است که توسط فرایند های فیزیکی و شیمیایی هوازدگی ایجاد می شود. عوامل مختلف، کانی شناسی ، تغییرات     آب و هوایی محلی ،تغییرات ساختاری سنگ و شرایط آب و هوایی درون خود حفرات در شکل گیری تافونی نقش مهمی دارد. حفرات تافونی می تواند در اشکال و اندازه هایی از چندین سانتی متر تا چندین متر دیده شود.هوازدگی و فرسایش، حفرات را به دو یا چند چاله توسعه داده و ممکن است این چاله ها به هم بپیوندد.

کلید واژه ها: تافونی،چینه بندی متقاطع، سروستان، سازندآغاجاری، هوازدگی حفره ای، لانه زنبوری

کلید واژه ها: فارس