ارزیابی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار استان خراسان جنوبی

ارزیابی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار استان خراسان جنوبی

محمد صادق عسکری، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند، Msa10100@yahoo.com

احمد آریافر، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند، aaryafar@birjand.ac.ir

محمد جوانشیر گیو، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند، mjavanshir@birjand.ac.ir

 چکیده :

امروزه ژئوتوریسم به عنوان یک صنعت فعال در بسیاری از کشورهای پیشرفته شناخته شده و سهم بسزایی را در تولید ناخالص ملی این کشورها به خود اختصاص داده است. با اینکه  گسترش این صنعت می‌تواند نقش بارزی در توسعه پایدار هر منطقه‌، ایفا نماید ولی متأسفانه در کشور ما ، تا به امروز، چندان مورد توجه قرار نگرفته است در این تحقیق، جایگاه این صنعت در استان نو‌پای خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا به معرفی اجمالی جاذبه‌های زمین‌شناسی و معدنی این استان  از جمله کویرها، غارها، رشته کوه‌ها و معادن پرداخته شده است. در نهایت باتوجه به گوناگونی و جذابیت ارزشمند میراث زمین‌شناختی و معدنی استان، می توان گفت که برنامه‌ریزی مناسب در جهت آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، ایجاد تسهیلات رفاهی و حمل و نقل و توجه هرچه بیشتر به امنیت منطقه خواهد توانست زمینه لازم برای رشد و توسعه پایدار استان فراهم نماید.

کلید واژه ها: ژئوتوریسم، جاذبه­های زمین‌شناسی، توسعه پایدار، خراسان جنوبی

 

کلید واژه ها: خراسان جنوبى