نگاهی بر رکوردهای جهانی در ‍ژئوتوریسم جزایر استان هرمزگان و لزوم ژئوکنسرویشن در منطقه

نگاهی بر رکوردهای جهانی در ‍ژئوتوریسم جزایر استان هرمزگان و لزوم ژئوکنسرویشن در منطقه

نجمیه غلامی،کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران(gholami.najmie@gmail.com)

چکیده :

استان هرمزگان یکی از استانهای استثنایی کشور می باشد. موقعیت جغرافیای خاص این استان در جنوبی ترین نقطه ایران بر فراز تنگه تاریخی هرمز همچنین پدیده های زمین شناسی متنوع می تواند این استان را به عنوان یکی از مراکز اصلی ژئوتوریسم زمستانی کشور معرفی نماید. پدیده هایی چون بزرگترین غارنمکی در جهان واقع در ‍ژئوپارک قشم(بزرگترین جزیره غیر مستقل جهان)، جزیره هرمز(رنگین خاک ترین جزیره جهان) و گونه های جانوری و گیاهی کمیاب چون گیاه Avecina  Marina در جهان بی نظیر است و در کتاب رکوردهای جهانی Guinness به ثبت رسیده است.

متاسفانه به دلیل فعالیت های انسانی چون معدن کاری، جاده سازی و یا تجمع زباله در نقاطی، این پدیده های ارزشمند در حال نابودی است. در این مجال روش هایی برای محافظت از این میراث های بین المللی زمین شناختی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی: استان هرمزگان، ژئوتوریسم، ژئوکنسرویشن

کلید واژه ها: هرمزگان