پراو؛ زمانی اورست غارهای جهان!

پراو؛ زمانی اورست غارهای جهان!

کمال طاهری دفتر مطالعات و تحقیقات کارست غرب کشور، دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

Taheri.kamal@gmail.com

میلاد طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 علی اکبر مراد نژاد  تکنسین دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

از زمانی که گروه غارنوردی جان میدلتون و همکارانش در سال 1971 به امید کشف غاری عمیق پا به پهنه زاگرس مرتفع کرمانشاه گذاشته اند تا امروز نزدیک به چهار دهه می گذرد، زمانی که مکتشفین غار به امید ان که غار پراو عمیق ترین غار جهان باشد آن را " اورست غارهای جهان" نامیدند، از آن تاریخ تا کنون غارهای زیادی در سرتاسر گیتی کشف شده اند، اگرچه رتبه عمق غار پراو به 205 امین غار جهان نزول کرد، اما این هرگز به آن معنا نیست که این غار دیگر جذبه ای برای غارنوردان و کارست شناسان نداشته باشد.  غار پراو با عمق 752.5 متر در سازند آهکی بیستون و در فلات شمالی کارست کوهستان پراو قرار دارد غاری که سختی پیمایش آن به عنوان محکی برای مهارت فنی غارنوردان به کار می رود. سازندهای کارستی زاگرس مرتفع با تنوعی از اشکال کارست در شمال و شمالغرب کرمانشاه، مرتفعترین نقاط استان(پراو با 3350 متر و شاهو با 3390 متر) را تشکیل می دهند.  وفور منابع آب کارست، چشمه های بزرگ کارستی، پهنه های کارن و انواعی از چاله های بسته و فروچاله های کوچک و بزرگ این پهنه از کرمانشاه را هم از دید هیدروژئولوژی و هم از منظر زمین گردشگری سرزمینی بکر و ایده آل کرده است. ایده آل از این نظر که می توان به بررسی جنبه های مختلفی از کارست، کواترنر و نئوتکتونیک، زمین ریخت شناسی و... تواما" پرداخت. ضمن اینکه جنبه های مردمشناسی و آثار جهانی همچون سنگ نبشته بیستون و مناظر بدیع کوهستان پراو نیز از دیگر جاذبه هایی اند که می توانند غار پراو را به عنوان ژئوسایتی کارستی در شمال کرمانشاه مطرح سازند. آنچه که این نوشتار بر آن است تا با معرفی و مرور پیشینه و زمین شناسی غار، اهمیت زمین گردشگری غار و کوهستان پراو را خاطرنشان سازد.

واژه­های کلیدی: زاگرس- کارست-پراو- ژئوسایت-ژئوتوریسم

کلید واژه ها: کرمانشاه