آسیب شناسی ژئوتوریسم در غارها: با نگاهی ویژه به غار چال نحجیر

آسیب شناسی ژئوتوریسم در غارها: با نگاهی ویژه به غار چال نحجیر

فاطمه سبک خیز، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، f.sabokkhiz@yahoo.com

سید حسن حجازی، دکترای رسوب شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، hhejazi@khuisf.ac.ir

 چکیده :

ژئوتورسیم غار، یکی از چر جاذبه ترین شاخه های توریسم است. غار چال نخجیر درموقعیت جغرافیائی ΄45, ˚50 طول شرقی و ΄02 ,˚34 عرض شمالی در5 کیلومتری شرق شهرستان دلیجان واقع شده است. این غار دارای دو طبقه است. محدوده ارتفاعی این غار از 1560 تا 1568 که به نظر می رسد سطح ایستابی سفره آب منطقه در آن نمود می یابد.و گذرگاههای طبقه دوم از 1692 تا 1713 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. این غار یکی از پدیده های نادر در زمین شناسی بوده که در سال 1989 کشف گردید. در این راستا به منظور شناخت و بررسی پتانسیل های ژئوتوریسم به مطالعه زمین شناسی و رسوب شناسی این غار پرداخته و تعدادی از رسوبات شیمیائی آن معرفی شدند. پس از نامگذاری و معرفی غارنهشته ها، به آسیب شناسی ژئوتوریسم این غار پرداخته شد. بازدید مستقیم به عنوان یک تفریح در محیط های زمین شناسی تاثیرات منفی و غیر قابل جبران به بار می آورد. لذا منطقی است اگر زمین شناسان ادعا کنند که مدیریت و حفاظت از چنین آثار گرانبها باید تحت نظارت و مدیریت سازمان زمین شناسی باشد تا بتوان به نحو صحیح، از این پدیده ها محافظت نمود. باید دیدگاه جذابیت و ارزش در این معقوله از یکدیکر تفکیک گردد.

کلید واژه ها: ژئوتوریسم، غار، رسوبات شیمیائی، غارنهشته، آسیب شناسی، مدیریت و ،

کلید واژه ها: مرکزى