امکان سنجی استفاده از باطله ترجدید کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر در مدار کارخانه هماتیت، مگنتیت و سولفورزدایی

امکان سنجی استفاده از باطله ترجدید کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر در مدار کارخانه هماتیت، مگنتیت و سولفورزدایی

فردیس نخعی ، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، fardis_nakhaeie@yahoo.com

عباس سام، دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه مک گیل کانادا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، sam@mail.uk.ac.ir

چکیده :

مدار واحد  (Wet Tailings processing) WTPکارخانه هماتیت، مگنتیت و سولفورزدایی سنگ آهن گل گهر به طور کلی متشکل از سه جداکننده مغناطیسی تر شدت پایین است. با توجه به نمونه های گرفته شده و مشخص شدن مگنتیتی بودن حوضچه باطله تر جدید کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر، اقدام به آزمایش هایی مبتنی بر امکان سنجی این باطله به عنوان خوراک ورودی واحد WTP گردید. بدین منظور در این تحقیق از آزمایش لوله دیویس و همچنین سه مرحله پرعیار سازی مغناطیسی شدت پایین (LIMS) مشابه خط تولید WTP استفاده شد. جداکننده استوانه ای مورد استفاده از نوع هم جهت است. این طراحی موثرترین روش برای تولید یک کنسانتره مغناطیسی بسیار تمیز است. از آزمایش لوله دیویس در شدت جریان 1800 گوس، کنسانتره ای با عیار آهن و گوگرد به ترتیب 52/69 و 573/0 و بازیابی وزنی آهن برابر 57/35 درصد به دست آمد. با سه مرحله پرعیارسازی مغناطیسی تر شدت پایین (1800 گوس) کنسانتره ای با عیار آهن و گوگرد 87/68 ، 664/0 و بازیابی وزنی کلی برابر 21/36حاصل شد. همچنین در این تحقیق، توزیع آهن، FeO و گوگرد در بخش های مختلف ابعادی در خوراک، کنسانتره و باطله جداکننده مغناطیسی مورد مطاله قرار گرفته است.

کلید واژه ها: جدا کننده مغناطیسی، باطله تر، LIMS،لوله دیویس، WTP

کلید واژه ها: اصفهان