تعیین پارامترهای بهینه عملیاتی فلوتاسیون ستونی جهت بازیافت باطله های جیگ زغالسنگ کارخانه زغالشویی انجیر تنگه

تعیین پارامترهای بهینه عملیاتی فلوتاسیون ستونی جهت بازیافت باطله های جیگ زغالسنگ کارخانه زغالشویی انجیر تنگه

زهرا بهری1، محمد کارآموزیان سید ضیاءالدین شفایی3، محمد کر4

1- دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی اهرود.Bahri.zahra@gmail.com

2- استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود.m.karamoozian@shahroodut.ac.ir

3- استاد­­ فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود. Kaveh_shafaei@yahoo.com

4- دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود mohammad.kor@gmail.com

چکیده :

امروزه یکی از رویکردهای مهم صنعت فرآوری، بازیافت باطله ها می باشد. اهمیت بازیافت باطله ها نه تنها از دیدگاه اقتصادی حائز اهمیت است، بلکه  بازیافت آنها کمک شایانی به کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی این مواد می کند. از نظر فنی نیز به دلیل اینکه این مواد قبلا خرد شده اند و نیاز به خردایش ندارند، بخش زیادی از هزینه ها که مربوط به خردایش است، حذف می شوند. در این تحقیق مشخص شد که بخش زیادی از باطله کارخانه زغالشویی انجیر تنگه واقع در منطقه البرز مرکزی مربوط به جیگ است. این بخش از مواد دارای درصد بالایی زغال هستند که بلا استفاده در طبیعت رها شده اند. یکی از روشهای موثر در کاهش خاکستر زغالسنگ، فلوتاسیون ستونی است. در این تحقیق، بکارگیری این روش در فرآوری زغال موجود در باطله مد نظر است. قبل از انجام آزمایشهای فلوتاسیون ستونی، به دلیل مقدار زیاد نمونه مورد نیاز، لازم است که نوع و مقدار مواد شیمیایی موردنیاز شناسایی شوند. در این تحقیق از فلوتاسیون معمولی مکانیکی به این منظور استفاده شد و مقادیر بهینه مواد کلکتور و کف ساز و نوع آنها با استفاده از یک طرح آزمایشی فاکتوریل دوازده تایی حاصل شدند.

کلمات کلیدی: (فلوتاسیون، باطله، بهینه سازی)

کلید واژه ها: سایر موارد