پرعیارسازی خاک سرخ منطقه غرب بندرعباس به روش­های جدایش مغناطیسی خشک و تر

پرعیارسازی خاک سرخ منطقه غرب بندرعباس به روش­های جدایش مغناطیسی خشک و تر

سید حمزه امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشکده فنی دانشگاه تهران ، h.amiri@ut.ac.ir

محمد نوع پرست، دکترای فرآوری مواد معدنی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، zshafaie@ut.ac.ir

سید ضیاءالدین شفائی، دکترای فرآوری مواد معدنی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، noparast@ut.ac.ir

داریوش عزیزی، دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی،دانشکده فنی دانشگاه تهران ، dariushazizi@ut.ac.ir

چکیده:

در این تحقیق امکان پرعیارسازی کانسنگ خاک سرخ منطقه غرب بندرعباس مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات کانی­شناسی، ذخیره از نوع کانسارهای رسوبی آهن نوع هماتیتی با عیار متوسط 3/44%  Fe2O3((31%= Fe می­باشد. کانی اصلی باارزش هماتیت و کانی­های عمده باطله کلسیت و کوارتز بوده است. با توجه به مشکلات موجود در فرآوری این­گونه ترکیبات، هدف دستیابی به عیار بالاتر از  55% Fe2O3 برای هماتیت می­باشد تا محصول به دست آمده قابل استفاده در کارخانجات سیمان و همچنین به عنوان پیگمنت باشد. برای پرعیارسازی کانسنگ از روش­های جدایش مغناطیسی تر و خشک شدت بالا استفاده شد. برای تمامی تست­های مغناطیسی تر شدت بالا طراحی فاکتوریل کامل با پارامترهای شدت میدان، دور روتور و آب خوراک در نظر گرفته شد و نتایج آن مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. جدایش مغناطیسی تر شدت بالا در شرایط بهینه محصولی با عیار 56 درصد  Fe2O3 و بازیابی 69 درصد در شدت میدان 7/1 تسلا، آب خوراک 21/2 و دور روتور  3 داشت. نتایج جدایش مغناطیسی خشک شدت بالا برای دو فراکسیون درشت تر نشان داد برای ابعاد 2000 تا 1000 میکرون (18+10- مش) محصولی با عیار 6/57% Fe2O3 و بازیابی 11/95 درصد و برای محدوده ابعادی 1000 تا 150 میکرون (1000+150- مش) محصولی با عیار 34/64% Fe2O3 و بازیابی 14/75 درصد به دست آمد.

کلید واژه ها: خاک سرخ، آهن، جدایش مغناطیسی شدت بالا، فاکتوریل کامل

کلید واژه ها: هرمزگان