تاثیر هندسه­ ی ذرات کالکوپیریت بر قابلیت شناور شوندگی آنها

تاثیر هندسه­ ی ذرات کالکوپیریت بر قابلیت شناور شوندگی آنها

محمود عبدالهی، استاد تمام، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، minmabd@modares.ac.ir

مهدی محسنی، دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، mohseni.m@modares.ac.ir

سید محمد جواد کلینی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس،koleini@modares.ac.ir

 چکیده :

درصنعت  فرآوری مواد  معدنی روش فلوتاسیون بر پایه­ی اختلاف بین ترشوندگی ذرات بنا نهاده شده است. رفتار ترشوندگی ذرات از عوامل فیزیکی سطح مانند شکل و مورفولوژی تاثیر پذیر است. در این مقاله خصوصیات هندسی ذرات کالکوپیریت خرد شده با آسیاهای میله ای و گلوله ای آزمایشگاهی با استفاده از روش آنالیز تصویر تعیین شده است. خصوصیات هندسی با استفاده از فاکتورهای شکل مثل کشیدگی و گردی اندازه­گیری شده­اند. نتایج نشان داده است آسیای میله­ای ذرات با کشیدگی بیشتر و آسیای گلوله­ای ذرات با گردی بیشتر تولید می­کند. کشش سطحی بحرانی ذرات کالکوپیریت به عنوان معیاری برای مطالعه­ی رفتار تر شوندگی آنها با استفاده از روش میکرو فلوتاسیون تعیین شده است. ارتباط بین خصوصیات هندسی و رفتار آبگریزی ذرات کالکوپیریت نشان داده است خاصیت شناورشوندگی ذرات کالکوپیریت از هندسه­ی ذرات تاثیر پذیر است و ذراتی که با آسیای میله­ای خرد شده اند با کشش سطحی بحرانی کمتر از ذراتی که با آسیای گلوله­ای خرد شده­اند، خاصیت هیدروفوبی بیشتری دارند.

کلمات کلیدی: کالکوپیریت، فلوتاسیون، آبگریزی، هندسه­ی ذرات، آنالیز تصویر،

 

کلید واژه ها: سایر موارد