بهینه سازی تولید مصالح‌ سنگدانه ای‌ (بالاست‌) جهت‌

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بهمن بهلولی- مصطفی عسکری - علی کیانمرز
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

ABSTRACT

Crushed rock aggregate is one of the essential components of our infrastructure and the largest raw material used in the constructions like roads and railroads. Crushed aggregate is mainly produced by a governmental company with annual production around ۶۰۰ ۰۰۰ cubic meters. This paper reviews production processes and some standards on the technical specifications of railroad ballast. Although there are good standards on the quality of ballast, in practice they are not followed. As a consequence, some of the studied rocks do not fulfill the minimum technical requirements which in turn oppose major costs on the maintenance of the structures. This necessitates more technical studies on the raw material.

چکیده


در زیر سازی خطوط راه آهن و برخی راهها از مصالح سنگ شکسته (بالاست) استفاده می شود. بخش عمده بالاست راه آهن توسط" شرکت تهیه و تولید بالاست و زیر سازی خطوط راه آهن" و سهم کمتری توسط بخش خصوصی تولید می گردد. با توجه به بارگذاری مکرر دینامیکی این سازه ها، انتخاب مصالح مناسب و اعمال روشهای صحیح ارزیابی و آزمایش می تواند درکاهش هزینه نگهداری آنها نقش بسزائی داشته باشد. در این نوشته ضمن مروری بر روش تولید بالاست، استانداردهای داخلی و خارجی جهت ارزیابی بالاست مورد بحث قرار گرفته و مشخصات فنی معادن فعال کشوردر این قالب ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد که مشخصات فنی برخی از معادن با استانداردهای سایر کشورها همخوانی ندارد و نیاز به سنگهای با کیفیت بالاتر است. این مسئله ضرورت ورود محققین به بخش شناسائی و تولید بالاست و انجام مطالعات علمی- کاربردی را آشکارتر می سازد.

کلید واژه ها: سایر موارد