تعیین شرایط بهینه ی شناورسازی پیریت طلادار، از باطله طلای موته

تعیین شرایط بهینه ی شناورسازی پیریت طلادار، از باطله طلای موته

زینب پیروندی، عباس سام دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدنZeinab_piervandi@yahoo.com

 

چکیده :

در تحقیق حاضر، شرایط بهینه ی شناورسازی پیریت طلادار از باطله ی سیانوراسیون طلای موته مورد مطالعه قرار گرفت. در تعیین شرایط بهینه، عواملی چون نوع و مقدار کلکتور، نوع و مقدار کف ساز، میزان pH، درصد جامد، زمان آماده سازی و دور موتور مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انتخاب مناسب مقدار متغیرها و تحلیل آماری نتایج، از روش آماری طراحی آزمایش "نیم فاکتوریلی" استفاده شد. قبل از انجام آزمایش ها ی اصلی، بررسی های اولیه به وسیله ی انجام آزمایش های تک متغیره فلوتاسیون، به منظور انتخاب نوع و محدوده مقدار متغیرها، صورت گرفت. در آزمایش های اولیه، هشت عامل: دور موتور سلول فلوتاسیون، نوع و مقدار کلکتور و کف ساز، میزان pH، درصد جامد و زمان آماده سازی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام این آزمایش ها، کلکتور KAX، کف ساز روغن کاج و دور موتور 1400 دور بر دقیقه به عنوان عوامل ثابت در آزمایش های اصلی انتخاب شدند. با استفاده از روش طراحی آزمایش نیم فاکتوریلی،  مقادیر بهینه پنج متغیر: مقدار کلکتور، مقدار کف ساز، میزان pH، درصد جامد و زمان آماده سازی تعیین شد. در این حالت، بیشترین مقدار عیار و بازیابی پیریت، به ترتیب برابر 35% و 93%  و میزان عیار و بازیابی طلا، به ترتیب برابر ppm 2/2 و 52%  حاصل شد. لازم به ذکر است که این تحقیق، در موسسه تحقیقات پیشرفته فراوری مواد معدنی ایران (IMPRC) انجام شده است و نتایج حاصل، علاوه بر استفاده در کارخانه طلای موته، می تواند در راه اندازی مدار فلوتاسیون پایلوت این مرکز نیز به کار برده شود. 

کلید واژه ها: پیریت طلادار، فلوتاسیون، روش نیم فاکتوریلی

کلید واژه ها: اصفهان