فلوتاسیون بدون کلکتور کالکوپیریت با استفاده از پتانسیل اکسایش-کاهش

فلوتاسیون بدون کلکتور کالکوپیریت با استفاده از پتانسیل اکسایش-کاهش

محمود عبداللهی، استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، minmabd@modares.ac.ir

سیما رزمجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، simarazmjooee@yahoo.com

سید محمد جواد کلینی، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران، koleini@modares.ac.ir

 چکیده :

در این مقاله، قابلیت شناور شدن کالکوپیریت عیار بالا و وابستگی­ آن به شرایط اکسایش-کاهش سیستم در غیاب کلکتورهای مرسوم به روش میکروفلوتاسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که کالکوپیریت در شرایط کاهشی شناور نمی­شود در حالی که قابلیت شناور شدن قابل توجهی در یک ناحیه مشخص اکسایشی دارد. در این شرایط بازیابی فلوتاسیون کالکوپیریت با کاهش pH ، افزایش می­یابد.

کلید واژه ها: کالکوپیریت، فلوتاسیون بدون کلکتور، پتانسیل اکسایش-کاهش، میکروفلوتاسیون

کلید واژه ها: سایر موارد