کاهش میزان آهن کائولن یاسوج به روش فروشویی همزنی

کاهش میزان آهن کائولن یاسوج به روش فروشویی همزنی

مهدی قراباغی1، مهدی ایران نژاد2، مصطفی چگینی3

          1- دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر m.gharabaghi@aut.ac.ir

        2- دانشیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

iranajad@aut.ac.ir

3- کارشناس آزمایشگاه فرآوری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

چکیده:

در این مقاله نتایج مطالعات اسید شویی انجام شده بر کائولن یاسوج ارایه می‌گردد. آزمایش‌های متعددی جهت حذف ترکیبات آهن که مهم‌ترین ناخالصی موجود بوی‍ژه از نظر کاربرد در صنایع سیمان سفید و سرامیک است بر روی نمونه‌های اخذ شده از منطقه صورت پذیرفت. هدف این تحقیق دستیابی به محصولی با میزان آهن کمتر از 1 درصد بود. مطالعات کانی‌شناسی XRD و مطالعات میکروسکوپی نشان داد که کانی‌های کلسیت، کوارتز، کائولن، ژیپس، اکسیدهای آهن به ویژه هماتیت، و کلریت کانی‌های تشکیل دهنده ترکیب بوده و مقدار آهن بطور متوسط حدود 6 درصد است. در آزمایش‌های انجام شده تاثیر پارامترهای موثر در لیچینگ نظیر زمان واکنش، میزان مصرف اسید، درصد جامد پالپ و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل دلالت بر آن داشت که سرعت انحلال ترکیبات آهن با افزایش غلظت اسید، دما، زمان واکنش و کاهش درصد جامد پالپ افزایش می‌یابد. با توجه به بهینه‌سازی شرایط آزمایش‌ها، در نهایت میزان آهن به کمتر از 1 درصد کاهش یافت و در نهایت محصول مناسبی برای کاربرد در صنایع سیمان سفید به دست آمد. 

واژه­های کلیدی: کائولن، اکسید آهن، اسید شویی، اسید سولفوریک.

 

کلید واژه ها: کردستان