تعیین شرایط بهینه جهت پرعیار سازی ثقلی نمونه کم عیار منگنز جنوب سبزوار

تعیین شرایط بهینه جهت پرعیار سازی ثقلی نمونه کم عیار منگنز جنوب سبزوار

 داریوش عزیزی1، سید ضیاءالدین شفائی2،محمد نوع پرست3، عباس رهیده4

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده معدن dariushazizi@ut.ac.ir

استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران  zshafaie@ut.ac.ir

استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران noparast@ut.ac.ir

 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده معدن a.rahideh@ut.ac.ir

 چکیده :

بهینه سازی فرآیند ها یکی از بزرگترین دغدغه های مهندسین در فعالیت های مختلف مهندسی از جمله فراوری مواد معدنی است. یکی از محدوده های مورد استفاده برای این امر استفاده از روش هائی  است که با کمتری هزینه مطالعاتی بیشترین اطلاعات به دست آید. منگنز های جنوب سبزوار با گستردگی زیاد وعیار کم از موارد با اهمیتی است که در صورت دستیابی به شرایط بهینه فرآیند ها مانند ثقلی، جدایش مغناطیسی و یا فلوتاسیون می توان ارزش افزوده قابل توجهی از آن حاصل نمود.در این مقاله پرعیار سازی نمونه کم عیار منگنز جنوب سبزوار با عیار اولیه 13% منگنز با استفاده از روش های ثقلی، میزلرزان و جیگ  مورد مطالعه قرار گرفت. برای بهینه سازی شرایط فرآیند از طراحی آماری آزمایش ها و روش پیشنهادی تاگوچی بهره گرفته شد. هدف فرآیند  دستیابی به عیار بالای 30%  برای منگنز بود تا محصول به دست آمده قابل فروش در بازار باشد.  در این مطالعات ابتدا پارامتر های مؤثر هر آزمایش تعیین و با آرایه    تاگوچی آزمایشاتی طراحی شد. سپس نتایج آزمایشات با نرم افزار  DX7 (Experiment Design ) مورد تحلیل قرار گرفت . در این روش امکان کاهش تأثیر عوامل غیر قابل کنترل بر مقدار پاسخ با استفاده از پارامتری به نام نسبت سیگنال به اغتشاش میسر است. در واقع در این روش آزمایشات، نسبت به عواملی که باعث انحراف نتایج از مقدار هدف می شود مقاوم می شوند. در این آزمایشات در مورد میز لرزان  عیار 65/37% و بازیابی 04/59% و در مورد جیگ عیار 07/38% و بازیابی 67/66% بدست آمد. مدل و شرایط به دست آمده برای شرایط بهینه فرآیند با آزمایشات اعتبار سنجی مورد تایید قرار گرفت.

 

کلید واژه ها:منگنز، جیگ، میزلرزان، طراحی آزمایشات، تاگوچی، بهینه سازی

 

کلید واژه ها: خراسان رضوى