مقایسه روشهای کریجینگ و شبکه عصبی در برآورد پارامترهای ژئوالکتریکی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

مقایسه  روشهای کریجینگ و شبکه عصبی در برآورد پارامترهای ژئوالکتریکی

 فرزانه خرم ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران، f_emeralds@yahoo.com

مهرنوش ابراهیم زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشکده فنی     me.ebrahimzadeh@yahoo.com دانشگاه تهران،

 چکیده:

 تخمین پارامترهای با اهمیت اکتشافی در بخشهای فاقد نمونه از منطقه مورد مطالعه، همواره یکی از بهترین روشها در شناسایی محیط آنومال، کاهش عدم قطعیت و ریسک و به طبع آن کاهش هزینه­های حفاری بوده است. بدین منظور روشهای متعددی توسعه یافته اند، که در این میان روشهای زمین آماری از اهمیت خاصی برخورداراند. در این مقاله پارامترهای مقاومت ویژه الکتریکی و بارپذیری به دست آمده از طریق برداشتهای ژئوفیزیکی در یک ناحیه پورفیری، با روشهای زمین آماری و شبکه عصبی برآورد شده­اند. مقایسه نتایج تخمین در فضای مشاهده شده، امکان معرفی روش دقیقتر را مهیا نموده است. ارزیابی نتایج نشان می دهد که، روش شبکه عصبی با میانگین مربعات خطای کمتر و ضریب تعیین بیشتر بین مقادیر واقعی و تخمین زده شده در مورد تخمین مقاومت ویژه، نتایج بهتری را نسبت به روش زمین آماری ارائه میکند.

 

کلید واژه ها:  شبکه عصبی، زمین آمار، کریجینگ، تخمین، مقاومت ویژه، بارپذیری

کلید واژه ها: سایر موارد