تعیین نوع آنومالی منطقه­ای توسط آنالیز تطبیقی با تائید آنالیز ویژگی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

تعیین نوع آنومالی منطقه­ای توسط آنالیز تطبیقی با تائید آنالیز ویژگی

دارابی گلستان- فرشاد1، قوامی ریابی- رضا2،خالوکاکایی- رضا3

دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیکfarshad_darabi@yahoo.com

استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک – دانشگاه صنعتی شاهرودrghavami2@yahoo.com

دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرودR_kakaie@yahoo.com

چکیده :

امروزه روش­های متعدد و مفیدی در انجام تجزیه و تحلیل­های آماری در علوم زمین وجود دارد. از مهمترین این روش­ها، آنالیز تطبیقی و آنالیز ویژگی می­باشد که در جداسازی آنومالی­های ژئوشیمیایی استفاده می­شوند. تجزیه و تحلیل فاکتوری یک تکنیک اکتشافی- توصیفی می­باشد که جهت تجزیه و تحلیل­های ساده در جدول­های دوطرفه و چند طرفه که در برگیرنده چند سنجش از آنالیز بین سطر و ستون­ها می­باشد.

هدف از تجزیه و تحلیل تطبیقی­، انتقال داده­ها به دو دسته داده تحت عنوان نمره فاکتور می­باشد:یکی برای سطر و دیگری برای ستون­هاست. نمره فاکتورها ارائه دهنده بهترین ساختار شباهت سطرها و ستون­های جدول می­باشد. در ادامه، نمره فاکتورها می­تواند به صورت نقشه­هایی ترسیم گردد که حاوی اطلاعات اساسی از جدول اولیه می­باشد. در این نقشه­، سطر و ستون­ها بصورت نقاطی نشان داده می­شوند که مختصات آنها نمرات فاکتور، و ابعاد آنها را فاکتورها می­نامند. بطور قابل توجهی، نمرات فاکتور سطر و ستون­ها واریانس مشابهی دارند و از اینرو، هردوی سطر و ستون­ها می­توانند براحتی در یک نقشه تنها ترسیم شوند. با انجام روش آنالیز ویژگی هم نمونه­های آنومال موجود تعیین گشته و با نتایج آنالیز تطبیقی مقایسه می­گردد.

کلید واژه ها: آنالیز تطبیقی، آنومالی ژئوشیمیایی، آنالیز ویژگی، واریانس.

کلید واژه ها: سایر موارد