مطالعات آنالیز ساختاری با هدف تخمین ذخیره کانسار سرب و روی مهدی آباد

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

مطالعات آنالیز ساختاری با هدف تخمین ذخیره کانسار سرب و روی مهدی آباد

محسن پیری1، امید اصغری2

1-دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران، Mohsen.piri@ut.ac.ir

2-استادیار، دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران، O.asghari@aut.ac.ir

 

چکیده :

کانسار سرب و روی مهدی آباد در 100 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان یزد قرار دارد. تعیین توزیع فضایی و هندسی کانسنگ یا به عبارتی مدلسازی کانسار، اولین گام درارزیابی و تعیین ذخیره یک کانسار است. در این کانسار بمنظور تعیین حدود گسترش کانسنگ در فضای سه بعدی، از نتایج آنالیز عناصر نمونه های برداشت شده درون گمانه ها و لاگ زمین شناسی آنها، برای تعیین ویژگیهای کانسار؛ تهیه شکل کانسار در زیرزمین، با استفاده از رایانه و نرم افزارهای تخصصی معدنی استفاده شده است.  در این مقاله نتایج مدلسازی و تخمین ذخیره به روش زمین‌آماری برای سرب وروی مهدی آباد ارائه می‌گردد. به منظور انجام مراحل فوق از نرم‌افزار Datamine استفاده شده است. ابتدا تحلیل‌های آماری و زمین‌آماری بر روی داده‌های اکتشافی صورت گرفت و عملیات تخمین عیار برای مدل بلوکی،  با روش کریجینگ معمولی انجام شد. پس از بررسی صحت تخمین‌ها از طریق اعتبارسنجی متقابل، میزان ذخیره کانسار محاسبه گردید. برای رسیدن به  نتایج درست برای تخمین عیار ما با استفاده ازواریوگرافی دقیق در تمام جهات، بیضوی ناهمسانگردی که  معرف تغییرات متغیر است را محاسبه و در تخمین ها دخالت دادیم. این کار باعث شد که تخمین ها با در نظر گرفتن تغییرات عیار در محیط محاسبه گردد که این عمل، واریانس تخمین را کاهش داد. بر اساس نتایج روش کریجینگ، با عیارحد های مختلف منحنی های عیار- تناژ و عیار- عیارمیانگین رسم گردید.

کلید واژه ها: تخمین ذخیره - کریجینگ- آنالیز ساختاری- واریوگرافی- بیضوی ناهمسانگردی- - واریانس تخمین   

کلید واژه ها: یزد