پیش­بینی قیمت سنگ­ آهن با استفاده از سری­های زمانی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

پیش­بینی قیمت سنگ­ آهن با استفاده از سری­های زمانی

الله­یار خو­جم لی، کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، akhojamli@mine.tus.ac.ir

    مجید جانفدا، کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه صنعتی شاهرود، ma_janfada65@yahoo.com

   بهزاد تخم­چی، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، tokhmechi@alumni.ut.ac.ir

 چکیده:

فلز آهن یکی از مواد اولیه مهم در صنایع مختلف به ویژه فولاد آلیاژی است. به همین دلیل بررسی میزان تولید و مصرف آن در صنعت مورد توجه فعالان اقتصادی در عرصه بازار فلزات می­باشد. لذا پیش­بینی رفتار و نوسانات قیمت سنگ ­آهن به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر صنایع، مورد بررسی قرار گرفته است. روش­های آماری متفاوتی برای پیش­بینی وجود دارند که مدل­های سری زمانی از آن جمله­اند. در این مقاله از مدل­های سری زمانی MA و ARIMA جهت پیش­بینی قیمت سنگ آهن استفاده شده و اثبات شده که خطای پیش­بینی در حد قابل قبولی کوچک خواهد بود.

کلید واژه ها: پیش بینی، سری زمانی، مدل ARIMA، مدل MA

کلید واژه ها: سایر موارد