تعیین عامل کانی­ شناسی به منظور برآورد مقدار نمونه لازم در نمونه­ گیری از چال­های حفاری انفجاری در معدن مس پورفیری میدوک

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

تعیین عامل کانی­ شناسی به منظور برآورد مقدار نمونه لازم در نمونه­ گیری از چال­های حفاری انفجاری در معدن مس پورفیری میدوک

علی رضایی*، کارشناس سازمان انرژی اتمی ایران و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، Rezaei.ali169@gmail.com

حسن حاجی امین شیرازی، استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، hshirazi@mail.uk.ac.ir

غلامرضا رحیمی‌پور، استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان،  rahimipour@mail.uk.ac .ir

محمدرضا شایسته­فر، استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان،  shayeste@mail.uk.ac.ir

محمدرضا کارگردیانتی، کارشناس ارشد واحد تولید و کنترل معدن مس سرچشمه کرمان، Dianati@nicico.com

محمدرضا رمضانی، رئیس بخش زمین شناسی امور معدن مجتمع مس میدوک،  Ramezani@nicico.com                       

 

چکیده :

روش جی غالبا برای محاسبه مقدار نمونه لازم برای دستیابی به دقت مطلوب مورد استفاده قرار    می­گیرد. تعیین عامل کانی­شناسی مستلزم تعیین کانی غالب در کانه مورد بررسی می­باشد. در این پژوهش، در معدن مس میدوک با توجه به عیار مس و وزن مخصوص کانی، اقدام به مطالعه آماری حالات مختلف احتمال وقوع یک رخداد برای دو ماده معدنی با عیار ثابت اما ترکیب کانی­شناسی متفاوت (کالکوسیت و کالکوپیریت) گردید. با توجه به محاسبات انجام شده بر اساس وزن ذرات تشکیل دهنده خاک و با کمک توزیع دو جمله­ای، اقدام به محاسبه احتمال وقوع رخدادهای مشابه در تقسیم نمونه­های با ترکیب کانی­شناسی مختلف گردید. بر اساس مطالعات انجام شده جهت محاسبات تعیین مقدار نمونه لازم از هر چال، نمونه دارای عیار خاک 3/0 درصد (05/0 درصد بالاتر از عیار حد اقتصادی معدن (Cut off grade )) و ماده معدنی با ترکیب مینرالوژیکی کالکوسیتی به عنوان نمونه اصلی انتخاب شد. با قرار دادن مقادیر به دست آمده در رابطه جی، وزن بهینه نمونه در نمونه­گیری از چال­های حفاری انفجاری بدست آمد.

کلید واژه­ها: چال انفجاری، وزن بهینه، روش جی، معدن مس میدوک

کلید واژه ها: کرمان