آنالیز خوشه ای میان مرکز فازی FCMC) (،یک روش چند متغیره مفید در اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

آنالیز خوشه ای میان مرکز فازی FCMC) (،یک روش چند متغیره مفید در اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای

محمد رجائی1، محمدشیوا2 ،محمد جعفری3      

1. دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند-ایرانmrajaee_1985@yahoo.com  

2. عضو هیئت علمی گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند-ایران

3.کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مدیریت منطقه شمال شرق، مشهدMjafari53@gmail.com  

چکیده :

اکتشافات‌ژئوشیمیایی‌و کانی‌سنگین ‌ناحیه‌ای با ‌هدف‌شناخت ‌نواحی‌باپتانسیل‌معدنی به عنوان بخشی از طرح‌اکتشافات‌ژئوشیمیایی‌سیستماتیک‌‌در محدوده‌برگه ‌:100،000 آبیز انجام‌گرفت. منطقه آبیز در خاور کشور و در فاصله 25 کیلومتری شرق قائن جای دارد و از تنوع واحدهای سنگی برخودار است. آنالیز خوشه ای میان مرکز FCMC (Fuzzy C-means Clustering Analysis) جهت بررسی نتایج حاصل از آنالیز 43 عنصر برای 682 نمونه رسوبات رودخانه ای در اکتشافات ژئوشیمیائی که به روش طیف ‌سنجی تابشی(ICP) اندازه گیری شده اند بکار رفته است، که در نتیجه آن داده ها  در 7 خوشه با درجه عضویت مشخص قرار گرفتند و مراکز خوشه ها تعیین شده و با استفاده از روابط موجود جهت حذف اثر سنژنتیک مقادیر بازمانده محاسبه و نقشه مقادیر بازمانده برای عناصر مطلوب ترسیم گردید.

کلمات کلیدی: اکتشافات ژئوشیمیائی، آمار چند متغیره، آنالیز خوشه ای میان مرکز فازی، آبیز

کلید واژه ها: سایر موارد