بررسی شیمی کانی گارنت در برخی از سنگ های آذرین و دگرگونی گارنت دار منطقه بروجرد

بررسی شیمی کانی گارنت در برخی از سنگ های آذرین و دگرگونی گارنت دار منطقه بروجرد

مهدی قهرمانی1، زهرا طهماسبی 2، احمد احمدی‌خلجی 3، سید محمد رضا جعفری1

1) دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2) دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معدن (@yahoo.comzahra_tak)

3) دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی (khalagi2002@yahoo.com)

چکیده:

منطقه مورد مطالعه از نظر زمین شناسی بخش کوچکی از زون سنندج- سیرجان محسوب می شود. نمونه های گارنت دار متعلق به سنگ های دگرگونی در این منطقه شامل شیست ها و هورنفلس های گارنت داری می باشند که در اثر دگرگونی مجاورتی اسلیت ها و فیلیت ها به وجود آمده ند و سنگ های آذرین گارنت دار شامل پگماتیت ها و گرانودیوریت های گارنت دار می باشند. بررسی شیمی کانی گارنت در این سنگ ها نشان می‌دهد که گارنت در تمام نمونه‌ها از نوع آلماندن- اسپسارتین بوده و دارای یک منطقه‌بندی می‌باشد. همچنین این بررسی ها نشان می دهند که گارنت در هورنفلس‌ها و گرانودیوریت ها هم منشأ و غیرماگمایی بوده ولی در پگماتیت‌ها دارای منشأ ماگمایی می باشد.

کلید واژه ها: بروجرد ، تجزیه نقطه ای ، گارنت ، منطقه‌بندی، شیمی کانی

کلید واژه ها: لرستان