بررسی ترکیب، منشأ و محیط تکتونیکی سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد

بررسی ترکیب، منشأ و محیط تکتونیکی سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد

امیر حسنوند1، زهرا طهماسبی 2، احمد احمدی‌خلجی 3، محمد هاشم امامی1

1) دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2) دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معدن(zahra_tak@yahoo.com)

3) دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی (khalagi2002@yahoo.com)

 چکیده:

سنگ‌های دگرگونی منطقه بروجرد را می‌توان به دو گروه ناحیه‌ای و مجاورتی تقسیم نمود. سنگ‌های دگرگونی ناحیه‌ای شامل اسلیت و فیلیت بوده و سنگ‌های دگرگونی مجاورتی شامل شیست های لکه‌دار، هورنفلس‌شیست و هورنفلس می‌باشند. مطالعات دقیق پتروگرافی و پتروفابریک این سنگ ها نشان می دهد که کانی های آندالوزیت، کردیریت، گارنت و سیلیمانیت حاصل دگرگونی مجاورتی بوده اند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که ترکیب سنگ رسوبی اولیه قبل از دگرگونی، شیل و یا گریوک بوده است. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی متمایز کننده، محیط تشکیل رسوب اولیه مرتبط با قوس های آتشفشانی می باشد و سنگ منشأ آنها سنگ های آذرین بوده است.

کلید واژه ها: بروجرد ، قوس آتشفشانی ، شیل ، نمودارهای متمایز کننده

کلید واژه ها: لرستان