پیدایش اورتوپیروکسن در گرانیت های آستانه (جنوب غرب اراک)

پیدایش اورتوپیروکسن در گرانیت های آستانه (جنوب غرب اراک)

زهرا طهماسبی دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معدن (@yahoo.comzahra_tak)

 چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از نوار سنندج-سیرجان می باشد. گرانیت های آستانه ترکیب سنگ شناسی کوارتز دیوریت تا گرانودیوریت دارند که علاوه بر سنگ های پلوتونیک مذکور سنگ های نیمه آتش فشانی با ترکیب ریوداسیت در منطقه آستانه وجود دارد. اورتوپیروکسن در کوارتزدیوریت های آستانه و انکلاوهای داسیتی واقع در ریوداسیت ها به صورت درشت بلور دیده می شود. این کانی در واحد کوارتز دیوریت به صورت زینو کریست های خود شکل با ترکیب فرو هیپرستن متبلور می شود در صورتی که در داسیت ترکیب هیپرستن دارد. مطالعات ذوب بخشی از سنگ های منطقه، محدود بودن و خودشکل بودن آنها دلالت بر زینوکریست بودن آنهاست که در طی ذوب سنگ های پوسته تحتانی از ذوب مصون مانده اند.

کلید واژه ها: آستانه، تجزیه نقطه ای، اورتوپیروکسن، زینوکریست، شیمی کانی

کلید واژه ها: مرکزى