مینرال شیمی و منشا گارنت در ریولیت‌های کهک (جنوب شرق قم)

مینرال شیمی و منشا گارنت در ریولیت‌های کهک (جنوب شرق قم)

نسیم عسکری، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناس سازمان زمین شناسی n_askari@gsi.ir

محمدهاشم امامی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین

منیره خیرخواه، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین

زیبا خدائیان چگنی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناس سازمان زمین شناسی

 چکیده :

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق قم، شرق شهرستان کهک و نقشه 1:100000کهک واقع شده، و در نوار ماگمایی ارومیه- دختر جای دارد. سنگ‌های ریولیتی در منطقه کهک به صورت گنبد در امتداد گسل امتداد لغز میم رخنمون دارند. گارنت فاز کانیایی کمیاب در سنگ‌های ریولیتی است و با توجه به اینکه خودشکل، بدون هیچ حاشیه واکنشی و بدون انکلوزیون و زنولیت دگرگونی است،‌به نظر می‌رسد فنوکریست بوده که تحت فشار بالا متبلور شده است. ترکیب شیمیایی گارنت‌حاکی از وجود منطقه‌بندی در این کانی بوده و در آن میزان اسپسارتین از هسته به حاشیه افزایش می‌یابد که مبین تبلور گارنت در سطح عمیق‌تری از جایگزینی ماگما ‌است.

کلید واژه ها:کهک، گارنت، آلماندن، ریولیت،‌منطقه‌بندی

کلید واژه ها: قم