ارزیابی و مدل سازی قابلیت فرسایش پذیری و ارائه نقشه پهنه بندی خطر فرسایش درحوضه آبریز رودخانه کرج

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده شراره غفوری, علی ارومیـه ای
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

چکیده:


ارزیابی خطر فرسایش پذیری در حوضه های آبریز یکی از موضوعات مورد توجه و حائز اهمیت است. حوضه آبریز کرج که تأمین کننده قسمتی از آب شرب تهران بشمار می آید, در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. با ارزیابی خطر فرسایش پذیری میتوان حجم برآورد سالیانه رسوبات به مخزن سد امیرکبیر را محاسبه کرد و عمر مفید سد را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با انجام این تحقیق مناطق مستعد برای فرسایش شناسائی شده و روشهای مناسب بهسازی و اصلاح زمین پیشنهاد داده شده است. در این بررسی توان فرسایش پذیری حوضه با توجه به پنج شاخص زمین شناسی شبکه هیدرولوژی, خصوصیات سنگ شناسی, تکتونیک, شیب و کاربری اراضی مورد توجه قرار گرفت. واحدها از نظر
فرسایش پذیری به پنج گروه طبقه بندی شده و بر اساس آنها وزن هر یک تعیین گردید و لایه های اطلاعاتی برای هر کدام با استفاده از روش
GIS رسم شد. با استفاده از روش شبکه بندی و تطبیق لایه های اطلاعاتی و با بکارگیری نرم افزارهای Spatial Analyze , Arc info , Arc view GIS , Micro station نقشه پهنه بندی خطر فرسایش پذیری ترسیم شد. با استناد به نقشه ترسیم شده 33% از مساحت حوضه خطر فرسایش پذیری شدید داشته و 28% در مقابل فرسایش خیلی مقاوم است. سپس برای شناخت کیفیت رسوبات داخل مخزن و آبراهه های اصلی منتهی به رودخانه کرج, نمونه برداری انجام شده و نمونه های برداشت شده از نظر دانه بندی, مورفوسکپی و وزن حجمی و تخلخل و حدود آتربرگ و مقدار مواد آلی و آهکی و غیره مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصله بصورت جداول و نمودارها ترسیم شدند.کلید واژه ها: سایر موارد