ویژگی های پترولوژیکی انکلاو های میکروگرانولار توده نفوذی گرانیتوئیدی دورجین (اصفهان)

ویژگی های پترولوژیکی انکلاو های میکروگرانولار توده نفوذی گرانیتوئیدی دورجین (اصفهان)

                          گروه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

آرزو صادقی، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان omidsss66@yahoo.com

علیخان نصر اصفهانی، دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1377، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، nasr@khuisf.ac.ir

بابک وهابی مقدم، دکتری پترولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1378،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، Bvahabi@khuisf.ac.ir

امید صادقی، کارشناسی مواد و متالورژی صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی، عضو انجمن علمی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی،    sadeghi 11@yahoo.com 

 

چکیده :

توده نفوذی دورجین، در جنوب غرب اردستان واقع است. این توده در نوار آتشفشانی ارومیه-دختر قرار دارد. ترکیب توده نفوذی از گرانودیوریت تا تونالیت تغییر می کند.ترکیب انکلاو‌ها میکروگرانولار مافیک است. انکلاوهای ماگمائی و گرانیتوئیدهای میزبان دارای کانیهای مشابهی هستند ولی میزان آنها متفاوت می‌باشند. انکلاوها از نظر توزیع عناصر نادر خاکی روندی مشابه را نشان می‌دهد. حضور انکلاوهای ریز دانه مافیک همراه با شواهدی از وجود بافتهای نا تعادلی مانند حضور انبوهه‌های مافیک و آپاتیت‌های سوزنی آمیختگی ماگمایی را تائید می‌کنند. انکلاو‌ها و سنگ‌های میزبانشان از نظر ژئوشیمیایی با یکدیگر تفاوت‌های قابل توجهی نشان نمی‌دهند فقط این که انکلاوها نسبت به گرانودیوریت‌ها ازCo، Ni، Cr و به میزان کمتر از عناصر HREE غنی شده اند. با توجه به الگوی مسطح HREE در انکلاو و سنگ میزبان به نظر می رسد که هر دو از پوسته زیرین ریشه می گیرند ولی غنی‌شدگی بیشتر انکلاو‌ها از HREE عمق بیشتری را برای انکلاو ها تداعی می‌کند.

کلید واژه ها: :  آمیختگی ماگمایی، انکلاو ،توده نفوذی دورجین ،اردستان

 

کلید واژه ها: اصفهان