ژئوشیمی و پترولوژی ولکانیک های جوان محدوده دریاچه هامون(شرق ایران)

ژئوشیمی و پترولوژی ولکانیک های جوان محدوده دریاچه هامون(شرق ایران)

نرجس ملاشاهی، کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، mollashahi.narjes87@yahoo.com

محمد حسین زرین کوب، دکتری پترولوژی،  عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، zarrinkoub@yahoo.com

محمدرضا نورا، دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدزابل ،Noura706@yahoo.com

 

چکیده :

درحاشیه  دریاچه هامون در باختر   و شمال باختر زابل برونزدهای پراکنده ای از سنگهای ولکانیکی جوان دیده         می شود. فنوکریست ها ی تشکیل دهنده این سنگها عمدتا الیوین، کلینوپیروکسن (دیوپسید) و کمی پلاژیِوکلاز(عمدتا لابرادوریت) است. بافت های غالب  این سنگها پورفیری میکرولیتی ، حفره ای و بادامکی  است.   شواهد  میکروسکوپی و آنالیز شیمیایی این سنگها را بازالت و الیوین بازالت معرفی می کند.  بررسی های ژئوشیمیایی سنگ ها ی مورد مطالعه نشان می دهد که  این سنگها در  داخل صفحه قاره ای بلوک هلمند تشکیل شده اند و ماهیت آلکالن دارند. غنی  شدگی عناصر LREE نسبت به HREE  نشان   می دهد که ماگمای والد احتمالا توسط درجات پایین ذوب بخشی از یک منشا گوشته ای گارنت لرزولیتی تشکیل شده است.

کلید واژه ها: پترولوژی،ژئوشیمی، ولکانیک ، آلکالن، گارنت لرزولیت، هامون.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان