بررسی فرآیندهای موثر در تکوین ماگمایی پلاژیوگرانیت های سکانس افیولیتی نیریز

بررسی فرآیندهای موثر در تکوین ماگمایی پلاژیوگرانیت های سکانس افیولیتی نیریز

علیزاده، الهه- آروین ،محسن- درگاهی،سارا

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمانalizadehelahe@yahoo.com*

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان

 چکیده :

توده پلاژیوگرانیتی تنگ حنا در 45 کیلومتری شمال شرق نیریز در مجاورت  سنگ های گابرویی رخنمون دارند. ترکیب سنگ شناسی آن شامل ترونجمیت و تونالیت است. کانی های مهم سازنده شامل پلاژیوکلاز، کوارتز، هورنبلند و بیوتیت می باشند. شواهد عدم تعادل نظیر خوردگی حاشیه هورنبلند، بافت غربالی و منطقه بندی نوسانی در پلاژیوکلاز مشاهده می شود. توده نفوذی مزبور ماهیت کالک آلکالن پتاسیم پایین دارد. مهمترین عامل موثر در تحول این سنگ ها پدیده ذوب بخشی یک سنگ مادر مافیک است. الگوی نورمالیز شده عناصر HFS وLIL نسبت به کندریت و گوشته غنی شدگی را برای هر دو نشان می دهد. کلیه داده های ژئوشیمیایی تشکیل این سنگ ها را در یک محیط جزایر قوسی نشان می دهد.  

کلید واژه ها:ذوب بخشی.

کلید واژه ها: کرمان