بررسی قابلیت توف­های زئولیت­ دار طارم به عنوان پوزولان طبیعی

بررسی قابلیت توف­های زئولیت­ دار طارم به عنوان پوزولان طبیعی

اصغر شرقی نمین ، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه تهران، ut.sharghi@yahoo.com

عباس بحرودی، دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک دانشگاه اپسالا سوئد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، bahroudi@ut.ac.ir

سهیلا اصلانی، دکتری مینرالوژی و کریستالوگرافی از دانشگاه فیلیپس آلمان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، saslani@ut.ac.ir

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه بخشی از ارتفاعات واقع در بین دشت زنجان و دشت طارم را شامل می­شود. برای ارزیابی قابلیت توف­های این منطقه، آزمایش­های شیمیایی، فیزیکی و پتروگرافی روی نمونه­های جمع آوری شده، انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه­ها دارای درصد کمی فاز شیشه هستند اما میزان کانی­های گروه زئولیت آن­ها نسبتاً بالا است. ترکیبات شیمیایی همه نمونه­ها از نظر ترکیب پوزولان با استانداردهای ISIRI 3433 و ASTM C618 مطابقت دارد. مقاومت­های فشاری 3 روزه، 7 روزه و 28 روزه نمونه­ها اندازه­گیری شد و همگی با استانداردهای ISIRI 3432 و ASTM C595-89 مطابقت داشتند. در ضمن سایر مشخصات فیزیکی نمونه­ها با توجه به استانداردهای مربوطه اندازه­گیری شده و آن­ها نیز با این استانداردها مطابقت دارند.

کلید واژه ها: پوزولان طبیعی، سیمان، زئولیت، مقاومت فشاری، XRF

کلید واژه ها: زنجان