پترو گرافی و کانی شناسی توده های گابرویی شاه آباد- جنوب شرق نورآباد،استان لرستان

پترو گرافی و کانی شناسی توده های گابرویی شاه آباد- جنوب شرق نورآباد،استان لرستان

سید وحید شاهرخی 1-رضا زارعی سهامیه2-نسرین بارک3

1_استاد یار گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خرم آباد(Vahid.shahrokhi@Gmail.com )

2-استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان

3_دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خرم آباد

 

چکیده:

توده های نفوذی مورد مطالعه به صورت مجزا از هم که امتداد آنها شمال غربی _جنوب شرقی است،در شمال غربی روستای شاه آباد،شهرستان نورآباد قرار دارند.رخنمون کلی آنها به صورت توده ای و در بر دارنده ی الیوین گابرو،ارتو گابرو، گابرو نوریت و تروکتولیت هستند. ضمناً این توده ها متعلق به کمر بند کوه زایی زاگرس می باشند. سنگهای گابرویی مورد نظر تا حد بسیار زیادی ناد گرسان اند و دارای بافتهای گرانو لار و کومولایی است.کانی های عمده ی تشکیل دهنده ی سنگها عبارتند از پلاژیوکلاز،کلینو پیروکسن و ارتو پیروکسن،آمفیبول به مفدار بسیار کمی مشاهده می شود.بر اساس نتایج تجزیه های شیمیایی توده های مورد نظر در زمره ی سنگ های کم پتاسیم قرار میگیرند. همچنین با استفاده از نمودارهای جدا کننده ی محیط زمین ساختی توده های مورد نظر در گستره ی حوزه های حاشیه ای قرار میگیرند. بررسی عناصر کمیاب توده های مورد مطالعه روند نزولی را از عناصر سبک به سنگین نشان می دهد و از جمله بی هنجاریهای موجود غنی شدگی از Sr و غنی شدگی از Nb است. همچنین بررسی الگوی پراکندگی عناصر کمیاب،تشکیل ماگمای کالکو آلکالن رااز ذوب لبه ی پوسته اقیانوسی فرورونده به داخل گوشته پیشنهاد می نماید.

کلید واژه ها:گابرو،حوزه های حاشیه ای،شاه آباد،جنوب شرق نورآباد

کلید واژه ها: لرستان