بررسی ومقایسه پترولوژی-پتروژنز ولیتوژئوشیمیایی دوگروه سنگی نفوذی و آتشفشانی در ارتفاعات جنوب خاوری بم.

بررسی ومقایسه پترولوژی-پتروژنز ولیتوژئوشیمیایی دوگروه سنگی نفوذی و آتشفشانی در ارتفاعات جنوب خاوری بم.

علی شهرکی قدیمی,لیسانس زمین شناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان,کارشناس زمین شناسی مرکزکرمان alishahraki46@yahoo.com, ,

منیره خیرخواه,دکتری پترولوژی ,عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین(سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور)               kherkhah.monireh@jmai  .

 

چکیده :

منطقۀ مورد مطالعه از لحاظ ساختاری مربوط به گسترۀ ایران مرکزی و بخشی از کمربندآتشفشانی ایران است و تمامی نهشته های آن متعلق به ترشیر و کوترنری می باشد .دو گروه اصلی سنگهای منطقه شامل: سنگهای نفوذی گرانیتوئیدی منطقۀ زیارت و آتشفشانی منطقۀ کمایی می باشند .

کهن ترین سنگهای محدوده، مربوط به فعالیتهای آتشفشانی عمدتاً زیر دریایی کم عمق بوده است که در زمان ائوسن باعث تشکیل گدازه های آندزیت بازالتی، سنگهای ولکا نوسدیمنت، سنگ آهک نازک لایه، توف، هیالوکالاستیک و هیالو کلاستیت شده است.از آنجایی که بسیاری توده های نفوذی ایران و باتولیت های حجیم آن همزمان با فاز کوهزایی اواخر ائوسن و اوایل اولیگوسن شکل گرفته اند می تواند شروع نفوذ با تولیت منطقه با جنس گرانودیوریت مربوط به این فاصلۀ زمانی باشد.وضعیت تقدم وتأخر عملکرد نفوذی ها در مشاهدات منطقه 5 فاز مختلف درجایگیری را اثبات می نماید .بررسی مقاطع سنگی نشان میدهد که محدودۀ کمایی تحت تأثیر چندین فاز دگرسانی قرار گرفته است.تغییرات عناصر اصلی وکمیاب در طی روند تفریق در دو گروه سنگی منطقه به طور جداگانه سنجش وبررسی گردید.نمودارهای تعیین سری ماگمایی گرچه دوگروه مختلف سنگی رادر طی روندتفریق نشان می دهند که تنها به علت تفاوت زمانی تشکیل در طول روند تفریق است. تمامی نمودارهای تعیین سری ماگمایی فقط دلالت بر کالک آلکالن بودن سری های سنگی را دارد .در بررسی نمودارهای محیط تکتونیکی هر دو گروه سنگی در محدودۀ سنگهای مرتبط با کوهزایی، مربوط به سنگهای قوس همزمان با برخورد و محصول ذوب بخشی مواد پوسته ای می باشند .

 کلید واژه ها: کالک آلکالن , سنگهای قوس همزمان با برخورد , ذوب بخشی مواد پوستهای.         

کلید واژه ها: کرمان