شواهد تفریق ماگمایی و آلایش پوسته­ای در تشکیل سنگ­های آتش فشانی راویز-زندیه (شمال غرب رفسنجان)

شواهد تفریق ماگمایی و آلایش پوسته­ای در تشکیل سنگ­های آتش فشانی راویز-زندیه (شمال غرب رفسنجان)

حمید احمدی پور،دکترای پترولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان                            hahmadi@mail.uk.ac.ir

زینب رحمانیان، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان       z.r87@graduate.uk.ac.ir

                               

چکیده :

در بخش­هایی از کمربند آتش­فشانی ارومیه-دختر در استان کرمان، سنگ­های آتش­فشانی ائوسن به همراه تناوبی از پیروکلاستیک­ها، رخنمون دارند. گدازه­های منطقه از دیدگاه سنگ نگاری، دارای کانی های پلاژیوکلاز، پیروکسن، الیوین، آمفیبول، بیوتیت، کانی­های فرعی و کانی­های ثانویه هستند. درشت بلورهای پلاژیوکلاز دارای بافت­های غیر تعادلی از قبیل غربالی، تحلیل یافتگی و منطقه بندی نوسانی می­باشند. شواهد ذکر شده نشانگر ایجاد فرآیندهایی نظیر اختلاط ماگمایی و تغییرات فشار بخار آب و کاهش فشار، در هنگام صعود ماگما است. شواهد سنگ نگاری نظیر بافت گلومروپورفیری، آنکلاوهای گرد شده، منطقه بندی، بافت غربالی و گرد شدگی سطح بلور در بلورهای پلاژیوکلاز و کلینو پیروکسن، فرآیندهای ماگمایی را در اتاق ماگمایی قبل و همزمان با انفجار ثبت می­کند. براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی، این سنگ­ها در محدوده بازالت، بازالتیک آندزیت و آندزیت قرار می گیرند مطالعات ژئو­شیمیایی نشان می­دهد که گدازه­های منطقه مورد مطالعه، در محدوده ساب آلکالن قرار می­گیرند. غنی شدگی LREE و بالا بودن مقدار عناصر ناسازگار LILE نسبت به HFSE  و آنومالی منفی Ti, Nb و Ta در گدازه­های منطقه، از نشانه­های سنگ­های مربوط به فرورانش می باشد. همچنین نمودارهای ژئوشیمیایی،تأثیرات آلایش، تفریق و هضم پوسته­ای را در ماگمای تشکیل دهنده سنگ­های منطقه مورد مطالعه نشان می­دهد

کلید واژه ها: کرمان