نتایج آنالیز مایکروپروب کانی­های سازنده اسکارن­های کلسیک آهندار شمال سمنان

نتایج آنالیز مایکروپروب کانی­های سازنده اسکارن­های کلسیک آهندار شمال سمنان

1- مریم شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه­صنعتی­شاهرود،maryamshahri7@yahoo.com

2- محمود صادقیان، دکتری پترولوژی، استادیار دانشگاه­صنعتی­شاهرود،sadeghian1386@yahoo.com

3- دیوید لنتز، دکتری پترولوژی از دانشگاه اتاوا، عضو هیئت علمی دانشگاه زمین­شناسی New Brunswick، dlentz@unb.ca

 

چکیده :

در شمال شهر سمنان تعدادی توده نفوذی با طیف ترکیبی گابرو، گابرودیوریت، مونزودیوریت، گرانودیوریت، گرانیت و آلکالی فلدسپار گرانیت به درون سنگ­های میزبان آتشفشانی، آتشفشانی رسوبی و توف­های کربناته ائوسن نفوذ کرده و باعث اسکارن­زایی گسترده­ای گردیده است. براساس نتایج بدست آمده از آنالیز مایکروپروب ترکیب کانیایی اسکارن­های شمال سمنان به ترتیب ذیل میباشد: گارنت (آنداردیت- گروسولار)، پیروکسن (حدواسط هدنبرژیت– دیوپسید (سالیت))، اسکاپولیت (دایپیر)، کلریت (برونسویگیت، پیکنوکلریت، دیابانیت و پنینیت) و مگنتیت. اسفن، اپیدوت، کلسیت و کوارتز نیز در مجموعه­­های کانیایی این اسکارن­ها یافت می­شوند. با توجّه به مجموعه­های کانیایی یافت شده و روابط پاراژنتیکی بین آن­ها، اسکارن­های مورد مطالعه در دمای حدود 600 تا 300 درجه سانتیگراد و فشار 1 تا 2 کیلوبار تشکیل شده­اند.

کلید واژه­ها: آنالیز مایکروپروب، سمنان، اسکارن، آندرادیت، سالیت، دایپیر.

 

کلید واژه ها: سمنان