نوع و الگوی زونینگ گارنت های پگماتیت های بروجرد

نوع و الگوی زونینگ گارنت های پگماتیت های بروجرد

الهام صفرزاده، دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران، E_Safarzadeh@sbu.ac.ir

فریبرز مسعودی،دکترای پترولوژی ازدانشگاه لیدز انگلستان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهرانF_masoudi@sbu.ac.ir

 

چکیده :

گارنت های مورد مطالعه بصورت کانی فرعی در پگماتیت های قدیمی کمپلکس بروجرد  دیده می شوند. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از آنالیزهای میکروپروپ به بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی این کانی و تعیین نوع و الگوی زونینگ این گارنت ها پرداخته شود. گارنت های مورد مطالعه عموما زونه هستند و غنی از آلماندن می باشند. از مرکز بسمت حاشیه بلورهای گارنت میزان Fe افزایش و میزان Mn کاهش می یابد بدین معنی که اسپسارتین در هسته غنی شدگی بیشتری را نشان می دهد. مقدار اسپسارتین در این گارنتها بطور متوسط 12 درصد در هسته و 4/9 درصد در حاشیه گارنتها می باشد، همچنین آلماندن نیز بطور متوسط 9/75 درصد در هسته و 4/77 درصد در حاشیه گارنتها می باشد. حضور فلدسپات آلکالن و آندالوزیت (سیلیمانیت) در پگماتیت های گارنت دار نشان دهنده شرایط فشار پایین و دما بالا در طی تشکیل آنهاست و بدلیل بالا بودن دمای Fe و Mn وارد ترکیب گارنت می شود،در ابتدا بدلیل بالا بودن دما هسته غنی از Mn تشکیل می گردد که با کاهش دما میزان آن بطرف حاشیه کمتر شده است.

کلید واژه ها:( پگماتیت، کمپلکس بروجرد، زون بندی، گارنت)

کلید واژه ها: لرستان