پتروگرافی، ژئوشیمی و شواهد فابریک برشی در متابازیت های شمال فریدون شهر اصفهان

پتروگرافی، ژئوشیمی و شواهد فابریک برشی در متابازیت های شمال فریدون شهر اصفهان

سعیده صنیعی نژاد، کارشناسی ارشد، دانشجو پژوهشکده علوم زمین، sa_sanieinejad@yahoo.com

محمد هاشم امامی، دکترای پترولوژی، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، hashememami@yahoo.com

محمد محجل، دکترای تکتونیک، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، mohajjel@modares.ac.ir

 

چکیده :

واحد های سنگی دگرگون واقع در شمال فریدون شهر اصفهان که متابازیت در نظر گرفته شده اند، شامل شیست های اپیدوت- آمفیبول دار، شیست های آمفیبول دار، متابازالت، متابازالت گارنت دار و اسپیلیت می باشد. دگرگونی این سنگ ها در حد رخساره شیست سبز بوده و در تعدادی از این سنگ ها بافت آذرین اولیه مشاهده می شود اما در بعضی دیگر اثری از بافت آذرین اولیه دیده نمی شود که شواهد ژئوشیمیایی تأیید کننده منشأ آذرین آنهاست. بازالت ها اقیانوسی، عمدتاً آلکالن و جایگاه تکتونیکی آن درون ورقه ای و بعضاً جزایر کمانی است. متابازیت ها، بیشتر درون صفحه ای هستند. برخی از متابازیت گرایش به سمت جزایر کمانی دارند که می تواند مربوط به فرورانش نئوتتیس به زیر حاشیه فعال قاره ایران مرکزی و تشکیل محیط های قوسی در نظر گرفته شود. کانی ورقه ای تشکیل دهنده برگ وارگی در این سنگ ها، کلریت می باشد و آمفیبول به موازات برگ وارگی پهن شده است. قسمتی از متابازیت ها در پهنه برشی قرار گرفته اند و شاخص های برش از جمله برگ وارگی مایل و پورفیروکلاست های اپیدوت و آمفیبول در این متابازیک ها دیده می شود. به نظر می آید دگر ریختی برشی نقش مهمی در پیشرفت واکنش های دگرگونی داشته است.

کلید واژه ها: متابازیت، پهنه برشی، سنندج- سیرجان،

کلید واژه ها: اصفهان