بررسی تغییرات انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی در توده گرانیتوئیدی ازنا

بررسی تغییرات انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی در توده گرانیتوئیدی ازنا

مهین مردانی بلداجی، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود mahin_petro@yahoo.com

محمود صادقیان، دکتری  پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  sadeghianm1389@yahoo.com

سکینه شکاری، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود shekari_2002@yahoo.com

 سیمین بدلو،  دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرودsimin_badllo@yahoo.com

 

چکیده:

توده گرانیتوئیدی ازنا، در 13 کیلومتری شمال ازنا و در پهنه ساختاری سنندج - سیرجان واقع شده است. این توده دارای ترکیب غالب لوکوگرانیتی (آلکالی­فلدسپار تا گرانیتی سیینوگرانیتی) است و رگه­ها و رگچه­های سیلیسی (کوارتزی یا کوارتزولیتی) زیادی آن را قطع می­کند. مقدار بسیار کمی  گرانودیوریت­بیوتیت­دار شدیداً دگرشکل­شده در حاشیه­های آن یافت می­شود. توده نفوذی ازنا در بین متاپلیت­های ژوراسیک جایگزین شده­است و دارای ماهیت پرآلومین و کالک - آلکالن می­باشد.

توده گرانیتوئیدی ازنا برای مطالعات انیزوتروپی خودپذیری مغناطیسی (AMS) انتخاب شد ولی به علت تکتونیزه­بودن شدید، مغزه­گیری منظم و یکنواخت از آن میّسر نشد و در نتیجه مغزه (نمونه) گیری، به تعداد کمی ایستگاه محدود شد. با وجود تعداد نمونه­های کم گرفته­شده، ما به نتایج خوب، جالب و با ارزشی دست یافتیم. بررسیهای صورت­گرفته به روش AMS نشان می­دهد که مقادیر میانگین خودپذیری مغناطیسی (Km) در لوکوگرانیتیها که سازنده اصلی توده نفوذی ازنا هستند از  SI) μ) 20 تاSI) μ) 6/3- تغییر می­کند. مقادیر  ذکر شده معرف آنست که کانیهای حامل رفتار مغناطیسی در بخش لوکوگرانیتی فوق­العاده­کم می­باشند. این امر با ترکیب کانی­شناسی آنها، یعنی فراوانی بسیار کم بیوتیت و حضور گسترده اورتوکلاز، پلاژیوکلاز و کوارتز سازگار است. مقادیر منفی Km بیانگر حضور فراوان کانیهای دیامغناطیس نظیر کوارتز، اورتوکلاز و پلاژیوکلاز می­باشند که با غنی­بودن لوکوگرانیتها از این کانیها تأیید می­شود. در گرانودیوریتهای حاشیه­ای مقدار Km به SI) μ) 5/206 می­رسد که با حضور گسترده بیوتیت در این سنگها سازگار است. در مجموع، توده گرانیتوئیدی ازنا جزء گرانیتوئیدهای پارامغناطیس محسوب می­شود. در ضمن، ساب­گرین یا دانه­ریز شدن­شدید، دگرشکلی ساب­سولیدوس و دگرسانیهایی نظیر سریسیتی­شدن فلدسپارها و کلریتی یا مسکوویتی­شدن بیوتیت در این توده امری بسیار رایج است. از این رو، مشاهده می­کنیم که بین ترکیب سنگ­شناسی، کانی­شناسی و مقادیر خودپذیری مغناطیسی میانگین ارتباط خوب، مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد.

کلید واژه ها: ازنا، دیامغناطیس، پارامغناطیس، دگرشکلی ساب­سولیدوس.

 

کلید واژه ها: لرستان