منشاء و تحولات آتشفشانی فلسیک (مشتمل بر آداکیتی) غرب نائین

منشاء و تحولات آتشفشانی فلسیک (مشتمل بر آداکیتی) غرب نائین

زهرا فردفشانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس،z.fardfeshani@modares.ac.ir

محمدرضا قربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ghorbani@modares.ac.ir 

هادی یگانه فر، دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، yeganehfar@modares.ac.ir

محسن آروین، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر، arvin@mail.uk.ac.ir

 چکیده :

سنگ های آتشفشانی فلسیک منطقه غرب نائین واقع در زون ماگمایی ارومیه-دختر را با توجه به اختصاصات ژئوشیمیایی می توان به دو منشا متفاوت نسبت داد. اکثر این سنگ ها، یعنی سری اول دارای ماهیت کالکوآلکالن بوده و از نظر درجه اشباع از آلومین (ASI)، پرآلومین می باشند. سنگ های فلسیک سری اول از عناصر ناسازگار پوسته ای La، Rb، Ce، Th، K نسبتا غنی و از عناصر Sr، P، Ti، Ta و Nb تهی شده اند. ویژگی های سری اول سنگی با تحول مذاب بخشی از طریق تبلور بخشی و آلودگی با پوسته بالایی هماهنگ می باشد. مهم ترین ویژگی های سری دوم عبارتند از : 1- میزان بسیار پایین HREE و Y 2- میزان بالای Sr 3- نبود آنومالی منفی Eu. این اختصاصات مشخص کننده سنگ های آداکیتی است. منشاء سنگ های سری دوم، احتمالا ذوب لبه فرو رونده نئوتتیس تحت فشارهای بالا (کانی شناسی آمفیبول اکلوژیت) بوده است. 

کلید واژه ها: سنگ های فلسیک، آداکیت، تحول ماگمایی، زون ماگمایی

کلید واژه ها: اصفهان