تشکیل پلاژیوکلاز های دگرگون با آنورتیت فراوان (۸۷ تا۹۵ درصد) در آمفیبولیت های افیولیت پشت بادام(استان یزد)

تشکیل پلاژیوکلاز های دگرگون با آنورتیت فراوان (87 تا95 درصد) در آمفیبولیت های افیولیت پشت بادام(استان یزد)

زهرا مختاری، دانشجوی  کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه اصفهان، Mokhtarizahra89@yahoo.com

قدرت ترابی، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان،  Torabighodrat@yahoo.com

 

چکیده:

افیولیت پشت بادام در بخش مرکزی بلوک پشت بادام ( استان یزد) واقع گردیده و شامل پریدوتیت های دگرگون شده، آمفیبولیت، متاگابرو، رودینگیت و لیستونیت می باشد. واحدهای رسوبی پوشاننده افیولیت پشت بادام بعد از دگرگونی به شیست و مرمر تبدیل شده اند.  آمفیبولیت ها یکی از سنگ های اصلی تشکیل دهنده این افیولیت می باشند. این سنگ ها دارای کانی های آمفیبول، پلاژیوکلاز، اسفن، کوارتز، مگنتیت، و کانی های ثانویه پرهنیت، کلریت و لوکوکسن می باشند. در بخش هایی از این افیولیت، در اثر پدیده تفریق دگرگونی کانی های تیره و روشن موجود در آمفیبولیت ها از یکدیگر تفکیک گردیده و به صورت نوارهای مجزا از یکدیگر دیده می شود. آمفیبولیت ها بازالت های دگرگون شده افیولیت پشت بادام هستند. بررسی های پتروگرافی  و صحرایی، نشان می دهد که آمفیبولیت های  افیولیت پشت بادام در شرایط رخساره  آمفیبولیت دگرگون شده اند. اما شیمی پلاژیوکلازها و ترموبارومتری آمفیبول – پلاژیوکلاز بیانگر رخساره گرانولیت و بالاتر است ( 9/972 تا 8/1341 درجه سانتی گراد و 48/6 تا 31/9 کیلوبار). دلیل این عدم همخوانی به ترکیب آنورتیتی پلاژیوکلازها (٪95 تا ٪87An=  ) برمی گردد. به نظر می رسد پرهنیتی شدن پلاژیوکلازها قبل از رخداد دگرگونی باعث گردیده در هنگام دگرگونی ترکیب پلاژیوکلازهای حاصل از دگرگونی، دارای آنورتیت فراوان باشد. حضور  کانی های کلریت، لوکوکسن و پرهنیت نشان از رخداد یک دگرگونی برگشتی در حد رخساره شیست سبز بعد از دگرگونی در رخساره آمفیبولیت دارد.        

کلید واژه ها: افیولیت، پشت بادام، آمفیبولیت، ترموبارومتری

کلید واژه ها: یزد