بررسی­ پتروژنز و ژئودینامیک سنگ­های ولکانوپلوتونیک شمال گسل دورونه(نواحی خواف) با هدف تعیین جایگاه تکتونیکی

بررسی­ پتروژنز و ژئودینامیک سنگ­های ولکانوپلوتونیک شمال گسل دورونه(نواحی خواف) با هدف تعیین جایگاه تکتونیکی

 میثم مقصودی، دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی،کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور کاوشگران mmaghsoudi@kavoshgaran-mine.com 

 منوچهر قرشی، دکتری زمین­شناسی ساختمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- دانشکده علوم پایه و پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مهدی پیروزی،کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

 

چکیده :

کمربند ولکانوپلوتونیک خواف-تربت حیدریه در شمال شرق ایران در شمال گسل دورونه قرار گرفته است. این کمربند منطقه مهمی از نظر کانی­سازی و فعالیت­های زمین­ساختی بوده، به طوری که مجموعه معادن سنگ آهن سنگان و همچنین گسل دورونه از گسل­های بنیادی ایران در این منطقه قرار دارند. از این رو تعیین جایگاه تکتونیکی محدوده می­تواند کمک شایانی به تعیین دقیق­تر فرایند تشکیل کانسار و ژنز آن­ها، ارتباط کانی­سازی با تکتونیک و همچنین یافت کلید اکتشافی کند. با توجه به اینکه سنگ­های برونزد یافته در محدوده اغلب شامل سنگ­های ولکانیکی و پلوتونیکی بوده و این سنگ­ها در محیط­های تکتونیکی متفاوتی تشکیل شده­اند، لذا بررسی و پتروژنز سنگ­های ولکانیکی و پلوتونیکی به طور جداگانه انجام گردید. نتایج  نشان داد سنگ­های ولکانیکی در محیط تکتونیکی جزیره مرکز گسترش ریفتی و سنگ­های پلوتونیک در محیط تکتونیکی کمان ماگمایی تشکیل شده­اند. شواهد حاکی از یک محیط ریفتی در محدوده است که سبب تشکیل سنگ های ماگمایی شده که به دنبال آن فاز فشارشی در منطقه گرانیت­های همزمان با کوهزایی را ایجاد کرده است و این گرانیت­ها قابل مقایسه با گرانیت­های همزمان با کوهزایی در ایالت های کوهزایی می­باشند. 

واژه­های کلیدی: ،گسل دورونه،پتروتکتونیک، گرانیت­های کوهزایی

کلید واژه ها: یزد