بررسی داده های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب مجموعه سنگی شرق خط واره فریمان – تربت جام

بررسی داده های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب مجموعه سنگی شرق  خط واره فریمان – تربت جام

عاطفه نیمروزی کارشناس ارشد پترولوژی از پژوهشکده علوم زمین و کارشناس سازمان زمین شناسی مرکز شیراز، atefehnimroozi@yahoo.com

*غلامعلی معاف پوریان دکترا پترولوژی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اوز، ghmoafp@gmail.com

 

چکیده :

در مجموعه سنگی الترامافیک – مافیک شرق خط واره فریمان – تربت جام که با توجه به رابطه نزدیک مکانی و زمانی به یک رخداد ماگمایی واحد تعلق دارند انواع سنگ های الترامافیک– مافیک با     گرایش های پیکریتی، کوماتی ایتی و توله ایتی مشاهده میگردد. بررسی داده های عناصر کمیاب این سنگ ها تنوع سنگ شناسی ذکر شده را تائید نموده و از تنوع پتروژنتیکی این مجموعه سنگی حکایت دارد. مشاهدات ما نشان می دهد که سازوکارهای مختلف ذوب بخشی و یا فرایندهای AFC را       نمی توان عامل ایجاد تنوع سنگ شناسی مشاهده محسوب نمود لذا ناهمگنی گوشته منبع ماگما را می توان در این زمینه محتمل دانست.

کلید واژه ها:فریمان- تربت جام، الترامافیک- مافیک، عناصر کمیاب

کلید واژه ها: خراسان رضوى