سنگ­ شناسی و ژئوشیمی توده­های نفوذی کانسار مس پورفیری سارا (پرکام)، شهربابک، استان کرمان

سنگ­ شناسی و ژئوشیمی توده­های نفوذی کانسار مس پورفیری سارا (پرکام)، شهربابک، استان کرمان

حکیمه محمدی لقب، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه دامغان، mohamadi.hakimeh@yahoo.com

نادر تقی­پور، دکتری زمین­شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1386، عضو هییت علمی دانشگاه دامغان،taghipour@du.ac.ir

محمدرفیع ایرانمنش، امور اکتشافات معدن، مجتمع مس سرچشمه

چکیده :

کانسار مس پورفیری سارا (پرکام) در استان کرمان و 87 کیلومتری شمال غرب کانسار مس سرچشمه و دو کیلومتری کانسار مس میدوک قرار دارد. مجموعه آتشفشانی رازک با سن ائوسن میزبان این کانسار می­باشد. مطالعات سنگ­شناسی نشان می­دهد که توده­های نفوذی نیمه عمیق کانسار سارا شامل سنگ­های دیوریت و کوارتزدیوریت با بافت پورفیری و همچنین تعدادی دایک تأخیری با روند عمومی شمال شرقی ـ جنوب غربی می­باشند. این سنگ­ها از نظر ژئوشیمیایی دارای ترکیب دیوریت تا مونزونیت با ماهیت کالک ـ آلکالن غنی از پتاسیم می­باشند. ژئوشیمی توده­های نفوذی کانسار سارا حاکی از غنی­شدگی در عناصر Cs, Rb, Ba, K, Sr و Pb و تهی­شدگی در Zr,Nb,Ta و Ce می­باشد. غنی­شدگی نمونه­ها از LILE و تهی­شدگی از HFSE بیان­گر ماگماتیسم کالک ـ آلکالن نوع I مربوط به کمان­های آتشفشانی حاشیه قاره­ای است که توسط فرآیند فرورانش ایجاد شده است. تشکیل سنگ­های نفوذی کانسار سارا با ماگماتیسم ناشی از فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر صفحه ایران مرکزی همخوانی دارد، به­طوری که توده­های نفوذی کانسار سارا در کمان حاشیه قاره­ای جایگزین شده است.

کلید واژه­ها: سنگ­شناسی، ژئوشیمی، محیط تکتونیکی کمان حاشیه قاره، کانسار مس پورفیری سارا

کلید واژه ها: کرمان