مطالعه پترولوژیکی،ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی سهند

مطالعه پترولوژیکی،ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی سهند

فرهاد پیرمحمدی٭1، علی عامری2، احمد جهانگیری2،منصور مجتهدی2 ، چانگ هاوا چن3، محمت کسکین4

1-  دکتری پترولوژی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه،پست الکترونیکی: Petrofarhad@yahoo.com

2- دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

3-موسسه تحقیقاتی علوم زمین، دانشگاه سینیکا، تایوان

4-گروه زمین شناسی دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

چکیده:

مجموعه آتشفشانی سهند بخشی از سنگ های پلیوکواترنر نوار ماگمایی ارومیه دختر ایران مرکزی است که در جنوب استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این مجموعه از سنگ های ولکانیک و پیروکلاستیک تشکیل شده است که با مرز دگرشیب بر روی واحدهای رسوبی با سن میوسن قرار دارند. عمده سنگ های ولکانیک این مجموعه از جنس ریولیت و داسیت می باشند که دارای آنکلاوهای تیره رنگ و گرد شده اند. کانی های اصلی این سنگ ها شامل پلاژیوکلاز , هورنبلند, بیوتیت وکوارتز می باشند که در یک خمیره ریز بلور و شیشه ای قرار دارند. بافت غالب این سنگ ها پورفیری است.کانی شناسی ناهمگن، شواهد زمین شیمیایی، صحرایی و بافتی همچون بافت غربالی در پلاژیوکلازها، حاشیه های خلیجی در تمام بلورها، زون بندی نوسانی در پلاژیوکلازها، بالا بودن نورم کوارتز و وجود آنکلاو های کاملاً گرد شده در این سنگ ها، به عنوان شواهد پدیده اختلاط ماگمایی در نظر گرفته می شود. اوپاسیتی شدن بیوتیت ها و آمفیبول ها نشان از بالا بودن فوگاسیته اکسیژن و فشار بخار آب در زمان تشکیل سنگ دارد. بر اساس داده های ژئوشیمیایی، سرشت ماگمای سازنده این سنگ ها کالک آلکالن است.

واژه های کلیدی : سهند، نوار ماگمایی ارومیه - دختر، آنکلاو، اختلاط ماگمایی، بافت غربالی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى